Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 68

Изх. № М-26-А-80
Дата: 30.03.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1

ОТНОСНО: Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, постъпило по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-26-А-80 от 18.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„…“ ООД, дружество, което е Ваш клиент, е изплатило доход за технически услуги на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в Малта. Доходът е 2500 лв. и е платен в пълен размер на лицето, без да е удържан данък. Дружеството е начислило и платило дължимия от лицето данък, който в случая е в размер на 250 лв., за своя сметка, и е подало декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ в срок.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
В този случай, при попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, следва ли да се посочи платеният данък в колона 13 Удържан данък?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
На основание чл. 3 от ЗДДФЛ данъчно задължени лица по този закон са:
1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон;
2. местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.
В писмото Ви не е уточнено изрично, но вероятно в конкретния случай става въпрос за доход, подлежащ на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ. Доходите, изброени в чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ, в т.ч. и възнагражденията за технически услуги, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък, когато не са реализирани чрез определена база в страната. Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ данъкът за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1-9 от ЗДДФЛ се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода. В същия срок се подава и декларация за дължимия данък, в съответствие с разпоредбите на чл. 55, ал. 1 и чл. 56, ал. 1 от ЗДДФЛ. Освен това, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятието платец на доходи на физически лица изготвя справка по образец за изплатените през годината доходи, изброени в тази разпоредба, както и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, разбира се, ако такива се дължат от физическото лице.
Предвид цитираните разпоредби, задължението за окончателния данък е на физическото лице, придобило дохода, подлежащ на облагане с окончателен данък, а предприятието – платец на този доход е длъжно да го удържа и внася, както и да предоставя необходимата информация в НАП.
Предвид горното, макар и вменено като задължение на предприятието, внасянето на дължимия данък се извършва от името и за сметка на физическото лице, придобило дохода – носител на задължението, а предприятието е лице, задължено по закон да удържа и да внася данък по смисъла на чл. 15 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Съгласно чл. 15, ал. 1 от ДОПК, когато в закон е предвидено, че определено лице е задължено да удържа и внася данъци, за това лице се прилагат правилата, определящи правата и задълженията на субект в производствата по този кодекс. Съгласно ал. 2 от същата норма, данъци, удържани и внесени от лицето по ал. 1, се смятат за платени от името и за сметка на лицето, от чието възнаграждение или плащане са били удържани, дори и когато не е имало задължение за удържане. По силата на чл. 18, ал. 1 от ДОПК лице, задължено по закон да удържа и да внася данък, което не удържи и не внесе данъка, е солидарно отговорно с носителя на задължението за неудържания и невнесен данък. Съгласно ал. 2 на нормата, в случаите, когато това лице е удържало данъка, но не го е внесло, то дължи невнесения данък, а отговорността на носителя на задължението се погасява.
В този смисъл за невнесен данък предприятието, задължено да удържа и внася данък, и носителят на задължението – физическото лице, са солидарно отговорни. При солидарната отговорност изпълнението от страна на един солидарен длъжник освобождава всички съдлъжници.
В настоящия случай изпълнението от страна на отговорното по чл.15 от ДОПК лице на задължението за внасяне на дължимия данък, макар и направено от свое име и за своя сметка, погасява задължението и на двамата солидарно отговорни съдлъжници – както на длъжника, физическо лице – носител на задължението, така и на предприятието, което е внесло дължимия данък.
Решението на дружеството да внесе данъка за своя сметка не може да промени характеристиките на подоходния данък. Иначе казано след като данъкът е внесен в бюджета, той ще се счита за удържан от физическото лице и съответно същият следва да се посочи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
В допълнение е важно да имате предвид, че когато окончателният данък за доходите, посочени в чл. 37 от ЗДДФЛ, е внесен за сметка на дружеството, следва да се приложи разпоредбата на чл. 26, т. 8 от Закона за корпоративното подоходно облагане, според която не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеца на дохода.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи на физически лица от добив на дървесина, продажба на сено, непреработен фураж и убит вреден дивеч”

3_ 2698/04.06.2008г.ЗДДФЛ, чл.29ЗДДФЛ, чл.43, ал. 1ЗДДФЛ, чл.35, т.6ЗДДФЛ, чл.14, ал. 1 ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходи на физически лица от добив

ЗДДС, чл.17, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2

Изх. № 23-22-2142 12.01. 2015 г.чл. 17, ал. 1 и ал.2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството закупува стока от лице регистрирано за

Счетоводно отчитане на „дроп-шипинг“ търговията

ОТНОСНО: Счетоводно отчитане на „дроп-шипинг“ търговията В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. №96-00-108#3/ 14.05.2018г., относно „счетоводно отчитане на дроп-шипинг търговия“. Съгласно изложената фактическа

Писмо с Изх. данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на клон на чуждестранно лице в България; Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на На

Изх. № М-26-П-73Дата: 27.08.2018 год.ЗКПО, чл. 21, ал. 1;ДОПК, чл. 17, ал. 1, т. 7. ОТНОСНО: данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)