получено в Централно управление на Национална агенция за приходите писмо, заведено с вх. №М-26-М-576/10.09.2019 г.

Изх. № М-26-М-576
Дата: 26.05.2020 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 31, ал. 3

ОТНОСНО: получено в Централно управление на Национална агенция за приходите писмо, заведено с вх. №М-26-М-576/10.09.2019 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-М-576/10.09.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„На 07.09.2019 г. имаме погрешно чукната сума на фискалното устройство (ФУ) с вид плащане „с дебитна карта“, като вместо 17.00 лв. са регистрирани 1700 лв. За да изправя грешката, погрешно съм отразил сторно операция във ФУ, и оборота за 07.09.2019 г. е (-) 1204.05 лв. Говорих със сервизния техник, с който имам договор за сервизно обслужване на ФУ, но той ми каза, че погрешно съм сторнирал сумата във ФУ. Прилагам копие на дневен финансов отчет за 07.09.2019 г. и сторно фискален бон с причина „Операторска грешка“ за 1700 лв.“
Поради допуснатата грешка при отразяване на сторно операцията, отправяте молба към НАП за съдействие и разяснения за начина, по който следва да се процедира в конкретния случай.
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването, съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал.1, т.10 във връзка с чл.10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Редът и начинът за документиране на сторно операции чрез ФУ са регламентирани в чл. 31 от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)
В съответствие с чл. 31, ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. при извършване на сторно операция се извършва и проверка за касова наличност във ФУ. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка.
Съгласно изложеното в запитването Ви е регистрирана продажба на стойност 1700 лв. вместо 17.00 лева, която е приключена с вид плащане „с кредитна/дебитна карта“. Сторно операцията с причина „Операторска грешка“ е извършена правилно, в съответствие с нормативно предвидения ред в Наредба №Н-18/2006 г., който допуска сторно операции да се регистрират във ФУ само с вид плащане „в брой“.
Видно от получените в НАП данни от ФУ, оборотът Ви за посочената дата не е отрицателен, но поради това, че продажбата е регистрирана с вид плащане „с кредитна/дебитна карта“, а сторно операцията е документирана „в брой“, е възможно наличните пари в брой в отпечатания дневен финансов отчет да са показани със знак минус.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар