получено запитване във връзка с прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

Изх. № М-26-Д-420
Дата: 15.07.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: получено запитване във връзка с прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г. (Наредба №Н-18/13.12.2006 г.)

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) по електронен път е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-26-Д-420/28.12.2018 г., в което сте поставили въпроси по прилагането на Наредба №Н-18/2006 г.
Съобразявайки действащата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното принципно становище:
Въпрос №1:
Допустимо ли е използването едновременно в един търговски обект на два софтуера – един за управление на продажбите, за издаване на продажни фактури и касови бележки, отговарящ на изискванията на Наредба Н-18 и един счетоводен софтуер (непокриващ изискванията на Наредба Н-18), в който се завеждат доставките, превъвеждат се продажбите (или се импортират) и има възможност да се следят складови наличности и плащания?
Характеристиките на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) включват въвеждане, автоматизирана обработка и съхранение в база данни на информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразяване на тяхното предоставяне/заплащане. В случай че използваният в търговския обект счетоводен софтуер притежава посочените по-горе характеристики, то този софтуер представлява СУПТО и за него трябва да бъде декларирано съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г.
Въпрос №2:
Допустимо ли е използването едновременно в един търговски обект на отделен модул от софтуер, който отговаря на изискванията на Наредба Н-18 за управление на продажбите, с който се издават продажни фактури и касови бележки и „интегрирана система“ /която не отговаря на изискванията на Наредба Н-18/, включваща модули за осчетоводяване, следене на склад и разплащания?
Необходимо е да бъде изпълнено изискването в т. 3 от Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006г., а именно: когато СУПТО е модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията на наредбата.
Въпрос №3:
Достатъчно условие ли е за използването на един софтуер в търговски обект да не е налице задължение за издаване на фискален касов бон (например поради факта, че касовия апарат се управлява от друг софтуер за управление на продажбите), за да не е необходимо да бъде определян като софтуер за управление на продажбите и да не бъде деклариран като такъв в НАП, независимо от функционалността му /имайки предвид, че всички продажби и касови бонове се издават от друг софтуер отговарящ на изискванията на Наредба Н-18?
Всеки софтуер, притежаващ характеристиките на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) съгласно определенията в §1, т. 84 от ДР на ЗДДС и в §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г. трябва да отговаря на изискванията на наредбата и за него да е подадена декларация по реда на чл. 52б. За определяне на даден софтуер като СУПТО е без значение дали той е свързан или не с фискалните устройства в обекта.
Въпрос №4:
Допустимо ли е софтуер да работи в три режима — режим “СУПТО”, покриващ изискванията на Наредба Н- 18, режим „съвместно с друг СУПТО” непокриващ изискванията на Наредба Н- 8, но и непозволяващ да се издават продажни фактури и касови бонове, и режим ”Счетоводство”, непокриващ изискванията на Наредба Н- 18, но позволяващ да се обработват продажни фактури /издадени от друг СУПТО или ръчно написани/?
Софтуерът ще работи в един от трите режима в зависимост от това дали се използва в търговски обект имащ задължение за издаване на фискални касови бонове, в търговски обект съвместно с друг СУПТО или в счетоводен офис, където няма задължение за издаване на фискални касови бонове.
Не се допуска софтуер (наименование и версия), за който е декларирано съответствие с изискванията на Наредба №Н-18/2006 г., да работи в режим, различен от декларирания.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар