получена от нерегистрирано по ЗДДС лице доставка на стоки -метални елементи от конструкция на сграда

Изх. № 24-32-321……………..
Дата: .…………… .2008 г.
ОТНОСНО: получена от нерегистрирано по ЗДДС лице доставка на стоки -метални елементи от конструкция на сграда
Във връзка с Ваше писмено запитване до Директора на Дирекция „ОУИ“ – гр. …………, препратено по компетентност вна НАП (вх. № 24-32-321/ 31.10.07 г. и 18.12.2007 г.), Ви уведомявам за следното:
Видно от самото запитване и приложено към него копие на договор №…… от 08.08.2007 г. въпроса за приложимост на чл.45, ал.З от ЗДДС не е обвързан с определяне на данъчните задължения на ЕТ „……………………………..“.
Отделно от това, изхождайки от предмета на самия договор (т. 1.1), описаният случай касае доставка по прехвърляне на собственост върху стоките, подробно описани в този пункт (метални елементи), от което е ясно, че не е налице доставка по чл.45, ал.З от зддс.
Доколкото ЕТ „………….“ нерегистрирано по ЗДДС лице, дори при наличие на доставка, подлежаща на облагане по реда на Глава Дванадесета „А“, този ЕТ не е лице – платец на данъка по смисъла на чл.82, ал.5 от ЗДДС.
В този аспект, моля в случай на последваща кореспонденция с Националната агенция за приходите, да имате предвид следното:
1. Формулираният от вас въпрос не води до изразяване на становище, което да кореспондира с правомощията на Изпълнителният директор на агенцията, предвидени в чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, да разяснява данъчното и осигурителното законодателство;
2. Понятието „Данъчно задължено лице“, по смисъла на чл. З, ал.1 от ЗДДС, гласи: „Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар