получени парични дарения от физически и юридически лица през 2007г. и дължи ли се данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местните данъци и такси, /по

5.Изх. № 24-02-394/14.07.2008г.
ЗМДТ, чл. 44,ал.2;чл. 45, ал.1 ; чл. 47, ал.1, б”а” и б „б”
ДОПК чл. 85
относно: получени парични дарения от физически и юридически лицапрез 2007г. и дължи ли седанък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин по реда на Закона за местните данъци и такси, /по действащото законодателство към 31.12.2007г./ Ви уведомявам следното:
Обект на облагане с данъкса имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин /чл. 44, ал.1 от Закона за местните данъци и такси/. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение ибезвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения /чл. 44, ал.2ЗМДТ/.
Освобождаването от данък е възможно само в случаите, предвидени в чл. 48, ал. 1от ЗМДТ.
Придарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал.2 от закона, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на 5 на сто когато придобиването е между лица извън тези по чл. 47, ал.1, б „а” и б „б” ЗМДТ. При дарения на парични суми във валута данъчната основа е левовата равностойност на получената сума по централния курс на БНБ към момента на получаването /чл. 46, ал.2, т. 2 във връзка с чл. 33, ал.1, т.2 от ЗМДТ/.
Чл. 45, ал.1 от ЗМДТ определя кои са задължените лица да заплатят данъка. Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.
Предвидгореизложеното при условие, че не е уговорено друго,получателите напаричните дарения дължат данък при придобиване на имущества по дарения.Според разпоредбата на чл. 49, ал.3 от закона при безвъзмездно придобиване наимущество, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.
Съгласно чл. 85 от Данъчно –осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ в съответствие с разпоредбата на чл.3, ал.1, т.1 от Закона на Националната агенция за приходите, в кореспонденцията са с Националната агенция за приходите сте длъжни да посочвате Вашите данни за идентификация /име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и /или БУЛСТАТ/ ЕИК/, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция/, както и идентификацията на лицата , с чиито права и задължения е свързано запиването и.