ползване на 5 % отстъпка върху данъка и таксата за текущата година при прехвърляне на недвижим имот

Изх. № 24-39-109
Дата:03.10.2017 год.
ЗМДТ, чл. 28, ал. 2
ОТНОСНО: ползване на 5 % отстъпка върху данъка и таксата за текущатагодина при прехвърляне на недвижим имот
Внае постъпило Ваше писмо с вх. № 24-39-109/11.08.2017 г., в което е описана следната фактическа обстановка:
„ГИ“ ООД е дружество с основна дейност изграждане и отдаване под наем на нежилищни недвижими имоти.
На 10.03.2017 г. дружеството внася като непарична вноска /апорт/ недвижими имоти в дъщерното си дружество «М“ ЕООД. Имотите се намират в землището на с…….
На 13.03.2017 г. са подадени декларации за промяна на собствеността, както следва:
„ГИ“ ООД подава декларация за отписване на активите и партидите на имотите са закрити от община .., като са определени задължения за дължими данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и такса за битови отпадъци (ТБО) до 31.03.2017 г.
„М“ ЕООДподава декларация по чл. 14 от ЗМДТ за придобиване на недвижими имоти и община …. открива нови партиди за имотите със задълженияза ДНИ и ТБО от 01.04.2017 г. до края на годината.
Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община …….. (НОАМТЦУТОЕП) и подадените от дружествата декларации, община …….. определя размер на дължимите за 2017 г. ДНИ и ТБО пропорционално на месеците, през които всяко от дружествата е било собственик – за „ГИГ“ООД това са първите три месеца на 2017 г., за „М“ ЕООД – следващите девет месеца. Дружествата са заплатили в срока до 30.04.2017 г. припадащите им се части от дължимите за 2017 г. данък и такса.
Всяко от дружествата претендира отстъпка от 5% върху дължимия ДНИ и ТБО, съотвено на основание чл. 28, ал. 2ЗМДТ и чл. 20, ал. 2НОАМТЦУТОЕП. В подкрепа на претенцията си задължените лица прилагат и писмо изх. 08-М-5 от 12.09.2016 г. на ЦУ на НАП относно ползване на отстъпка от 5% при заплащане на данък върху превозните средства в хипотезата на прехвърляне на МПС в течение на годината.
През 2017 г. правото на отстъпка по чл. 28, ал. 2ЗМДТ и чл. 20, ал. 2НОАМТЦУТОЕП е отказано на дружествата поради това, че и в двата случая не се формират задължения за данък и такса за цялата календарна година.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Има ли право задълженото лице да ползва отстъпка по чл. 28, ал. 2ЗМДТ за платения в срок до 30.04.2017 г. ДНИ, ако дължимият данък не се дължи за цялата календарна година?
2. Има ли право задълженото лице да ползва отстъпка по чл. 20, ал. 2НОАМТЦУТОЕП за платената в срок до 30.04.2017 г. ТБО, ако същата не се дължи за цялата календарна година?
С оглед на така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по поставения въпрос, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
По силата на чл. 28, ал. 1ЗМДТ данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. Съгласно алинея 2 на същия член на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Смисълът на разпоредбата е да се насърчава предварителното плащане на данъка за целия период на текущата година, вместо да се плаща на вноски. Срокът за плащане е 30 април. Вхипотезата, в която едно лице придобива имот през периода
м. януари – м. април и плаща дължимия до края на годината данък в срок до 30 април е налице също предплащане на целия дължим данък в установения срок, като ползваната отстъпка като сума е по-малка и съответна на броя на месеците, за които се дължи данък. Така е решен проблемътпри данъка върху превозните средства, при който този въпрос е обсъждан нееднократно и е възприето становището, че лицата,придобили /регистрирали за движение/ и декларирали превозни средства, и платили дължимия данък за годината на придобиване в двумесечния срок от датата на придобиване /регистрация за движение/ и в срока за плащане с отстъпка, ползват предвидената отстъпка от 5 %върхузадължението за съответнатагодина /писмо на НАП изх. №08-М-5 от 12.09.2016 г. иписмо на НАП изх. №26-У-17от07.04.2012 г./. Програмният продукт за администриране на местни данъци и такси нае съобразен с това становище. Не виждам основания по отношение на същата хипотеза при данъка върху недвижимите имоти да се поддържа различно становище.
Отстъпка от 5 % при плащане в срок до 30 април на данъка до края на годината ще ползва само приобретателят на недвижим имот, тъй като само при него е налице предплащане за предстоящ данъчен период. По отношение на прехвърлителя на имота, платил данъка до м. март включително, не е налице предплащане, поради което отстъпка не би следвало да се признава.
ТБО се заплаща от лицата по чл. 11 ЗМДТ – чл. 64, ал. 1 ЗМДТ по ред, определен от общинския съвет /чл. 69, ал. 1 ЗМДТ/. Съгласно чл. 20, ал. 2НОАМТЦУТОЕП на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5% от дължимата такса, а в чл. 21, ал. 1 от Наредбата е казано, че собственикът на новопридобит имот дължи такса от началото на месеца следващ този на придобиване.
Видно е, че и двата текста на Наредбата на общинския съвет регламентират права на ползване на отстъпка с разпоредби, идентични на тези на ЗМДТ относно ДНИ.
С оглед на гореизложеното отстъпка от 5 % би следвало да се начисли върху задължението и за такса за битови отпадъци на приобретателя /новия собственик/ на имота.
ЗАМ.
/АЛ.ГЕОРГИЕВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Изх. №20-00-200/ 11.06.2019 г.

Изх. №20-00-200/ 11.06.2019 г.ЗДДФЛ – чл.38, ал.14 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-200/20.05.2019 г., относно

Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_1156/05.04.2012г.ЗДДФЛ, чл.18, ал.1 и ал. 2;ЗДДФЛ, § 10а, ал. 2.Относно: Ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1

възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на страната..

Изх. № ЕП-04-24-5Дата: 18.11.2019 год. ЗДДС, чл. 81, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 81, ал. 2; Наредба № Н-10: чл. 2, ал. 1. ОТНОСНО:

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3,ЗЗО, чл.34, aл. 1, т. 2

5_53-02-176/14.06.2011г. ЗЗО, чл.33, ал.1, т.3, чл.34, ал.1, т.2;Фактическа обстановка: Осигурител е внасял вноски за здравно осигуряване на чужди граждани с разрешение за продължително пребиваване на

aabed