Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_1888/19.10.2018 г.

ЗДДФЛ, чл. 22в;
ЗДДФЛ, чл. 22г

Относно: Ползване на данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, но допълнително бе изяснено, че във връзка с годишното изравняване на данъка по ЗДДФЛ на работниците и служителите в ТП на НОИ е възникнал въпросът възможно ли е едновременно ползване на данъчните облекчения на двете правни основания – чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ или алтернативно трябва да бъде избрано само едното от тях?

При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. бр.15 от 16 февруари 2018 г.) е изразено следното становище:
В разпоредбата на чл. 22в от ЗДДФЛ е указано, че местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:
1. двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
2. четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
3. шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
Данъчното облекчение за деца се прилага, когато кумулативно са налице всички условия и обстоятелства, изрично посочени в разпоредбата на чл. 22в от ЗДДФЛ.
Данъчното облекчение за деца с увреждания е регламентирано в чл. 22г от ЗДДФЛ. На основание цитираната правна норма сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Всички необходими условия и обстоятелства за ползването на това данъчно облекчение са заложени в тази разпоредба, като до голяма степен те са сходни с тези, приложими по отношение на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ.
Важно е да се отбележи, че двете данъчни облекчения са самостоятелни правни основания и при наличието на всички необходими обстоятелства и условия за прилагането им, е възможно за едно и също дете да се ползват и двете данъчни облекчения едновременно.

5/5

Вашият коментар