Поемане на предприятието на починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

ОТНОСНО: Поемане на предприятието на починало лице и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-83/ 23.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Поради смърт на физическото лице /на 27.05.2018г./, притежаващо ЕТ „…….. “, същото е дерегистрирано по ЗДДС. След датата на смъртта ЕТ не е извършвал дейност. Наследникът и собственик на ЕТ „М………….“, регистриран по ЗДДС ще поеме ЕТ на починалото лице по чл.60, ал.2 от ТЗ.
Поставени са следните въпроси:
1. Има ли правоприемника ЕТ „М…………“ право на данъчен кредит за получените стоки и услуги през м.май 2018г. на ЕТ „……………….“?
2. По какъв начин следва да се подаде справка декларацията по ЗДДС за м. май 2018г. на ЕТ „………………………..“?
3. ЕТ „………………“ има налични дълготрайни активи, чиято балансова стойност /след начислени амортизации към 31.05.2018г./ са на стойност 46 792,83 лв. Отчетната стойност на всички активи / включително и напълно амортизираните/, собственост на ЕТ „………………“ е 95 706, 38 лв. За тези активи ЕТ „………………“ е ползвал данъчен кредит. Дължи ли се ДДС за активите при приемането на ЕТ „………………“ от ЕТ „М………….?
4. Има ли задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за починалото лице за 2018 г.?
Във връзка с изложената фактическа обстановка, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
За получените стоки и услуги до 27.05.2018г. и издадените в тази връзка фактури, правото на данъчен кредит ще е налице за ЕТ „………………“, чрез посочването на съответните документи в последната справка декларация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 125, ал. 13 от ЗДДС, при смърт на физическо лице – едноличен търговец, справката-декларация и отчетните регистри /дневник за покупки и дневник за продажби/ за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подадат нови декларации по ал. 1 и 2 и отчетни регистри по ал. 3. Подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.
По трети въпрос:
Съгласно общата разпоредба на чл. 111, ал. 1 от ЗДДС, към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които са:
1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или
2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1.
В същото време е налице изключение от горната хипотеза и по смисъла на чл. 111, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗДДС, горните текстове не се прилагат когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и/или услуги надвишава 25 000 лв. при дерегистрация поради смърт на физическо лице, което е едноличен търговец, ако предприятието му е поето по наследство или по завет и независимата му икономическа дейност бъде продължена от лице, което е регистрирано по този закон на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, или от лице, което се регистрира на основание, което дава право на приспадане на данъчен кредит, в срок не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на починалото лице – само за стоките и услугите, налични към датата на регистрация.
Предвид тези разпоредби, при приемането на предприятието на починалото лице в горепосочения срок не възниква задължение за начисляване на данък при дерегистрацията за наличните стоки и услуги към тази дата.
По четвърти въпрос :
Местните физически лица по силата на чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ подават годишна данъчна декларация /ГДД/ по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
Съгласно алинея 9 на същата разпоредба, в сила от 01.01.2017 г., годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
Предвид изложеното, не сте задължени да подавате ГДД за 2018 г., за дейността като ЕТ на починалото лице ………….

5/5

Вашият коментар