Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 65

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …. с вх.№ 20-31-13 от 04.02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Притежавате Експертно решение от ТЕЛК с определена 64 % трайно намалена работоспособност. По време на валидността на решението на ТЕЛК сте навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. След изтичане срока на решението на ТЕЛК същото не е подновено. Към запитването прилагате експертно решение от ТЕЛК и разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Поставяте следните въпроси: Можете ли да ползвате данъчно облекчение по чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ за намалена работоспособност, с оглед на така представените документи?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
При авансовото облагане на получените доходи от трудови правоотношения месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лева, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението /чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ/.
Годишният данък се определя от работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето /чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ/.
Ползването на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност може да се извърши и с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ .
За да е валидно експертното решение следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т.е. решението е влязло в сила и не е изтекъл срока на определената с него инвалидност, да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му придава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен закон да му делегира такова действие за целите на облагането.
Съгласно § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ /в сила от 01.01.2012 г./, лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Видно от така изложената в запитването фактическа обстановка и представените документи, сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО в срока на решението на ТЕЛК, т.е налице е хипотезата на § 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ /изречение второ/. Следователно, за данъчни цели за следващите години, при запазване на сега действащата нормативна база, ще можете да ползвате данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар