ползване на данъчни облекчения от лице с намалена работоспособност 50 и с над 50 на сто.

5_72/18.04.2008
ЗДДФЛ, 18, ал.1,
Относно: ползване на данъчни облекчения от лице с намалена работоспособност 50 и с над 50 на сто.
Съгласночл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решениена компетентенорган, се намалява с двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
От изложеното в молбата Ви, както и от приложенотокопие от решениена ТЕЛК е видно, че:
-на 24.03.2003г. Ви е издадено експертно решение наТЕЛК със срок на инвалидност до 01.04.2006г. и оценка на намалена трудоспособност 75 на сто.
-отпуснатаВи е личнапенсия за инвалидност поради общо заболяване пожизнено по чл. 74 от Кодекса за социалното осигуряване /Загл., изм. , ДВ, бр. 67 от 2003г/;
При така изложената фактическа обстановка и предвид разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, считаме ,че за доходите, през 2007г., не е налице правно основание да ползвате данъчно облекчение за намалена работоспособност, тъй като:
На основаниечл. 101, ал. 4 от Закона за здравето /обн., ДВ,бр. 70 от 2004г./, в сила от 01.01.2005г., степента на трайно намалена работоспособност на лица, навършили 65- годишна възраст, се определя пожизнено. Същевременно, експертните решения на ТЕЛК / НЕЛК , издадени преди 01.01.2005г., с които на лицата вече еопределен пожизнен срок на инвалидност /трайно намалена работоспособност/ запазватсвоето правно действие. В този смисъл е писмо Изх. № І-814/08.03.2005г. на Националната експертна лекарска комисия до ГДД, в което е указано, че: „Всички експертни решения на ТЕЛК / НЕЛК с пожизнен срок на инвалидността запазват своята правна стойност пожизнено на лицето, ако след него не е последвало друго решение, с друг срок на инвалидността”.
Относно пожизненото определяне на трайно намалена работоспособност е установен и преходен режим в § 3 от ПЗР на Закона за здравето – „Лицата, на които до 31 декември 2004г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65 – годишна възраст се смятат с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност”.
В съответствие с цитираните законови норми, за доходи след 1 януари 2005г. предвиденото в ЗДДФЛ облекчение за намалена работоспособност се ползва пожизнено, при изпълнени и двете условия: валидност на експертното решение към 31.12.2004г. и лицето е навършило 65 годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
В конкретния случайне е изпълнено едното условие – лицето не е навършило 65 годишна възраст. В тази връзка е необходимо иуточнението, че придобитото по реда и при условията на Кодекса за социално осигуряване право на пожизнена пенсия за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде основание за ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност, тъй като такова основание не е установено за целите на прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »