Ползване на данъчни облекчения по реда на чл. 41, ал. 1, т. 2/отм./ от ЗДДФЛ на окончателния годишен (патентен) данък за 2007г.

3_1191/06.03.2008г.
ЗДДФЛчл. 41, ал. 2,т. 2
Относно:Ползване на данъчни облекчения по реда на чл. 41, ал. 1, т. 2/отм./ от ЗДДФЛ на окончателния годишен (патентен) данък за 2007г.
Според изложеното в запитването, Вие осъществявате като ЕТ два вида патентна дейност – „търговия на дребно” и „шивашки услуги” и отговаряте на условията за облагане с окончателен годишен (патентен) данък, регламентирани в чл. 39, ал.1 от ЗДДФЛ . Тези дейности извършвате в три обекта – магазин за плодове и зеленчуци и две занаятчийски шивашки ателиета. Личен труд полагате само в два от обектите – магазина и едното шивашко ателие, а в третия обект– второ шивашко ателие, не осъществявате дейността шивашки услуги с личен труд.
Поставяте въпроса, допустимо ли е ползването на данъчно облекчение на окончателен годишен (патентен) данък за трети обект, в който не извършвате дейност с личен труд?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ, обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., в редакцията му, действаща за 2007г./, изразяваме следното становище:
С оглед разпоредбите на чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г) при наличието на условията по чл. 39, ал. 1 от същия закон, окончателен годишен (патентен) данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложението. Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно, като в тези случаи данъкът се определя в зависимост от местонахождението им.
Дейностите, които осъществявате „търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта “ и„шивашки услуги“ са посочени в Раздел I, съответно т. 3 и т.6 от Приложението към глава седма от ЗДДФЛ. Данъкът за първата дейност (по т.3 от приложението) се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта, а за втората дейност (по т.6 от приложението) данъкът се определя според местонахождението на обекта.
Данъчните облекчения при облагане с окончателен годишен (патентен) данък са посочени в чл. 41, ал. 1 от ЗДДФЛ и могат да се ползват в посочената в закона поредност. Съгласно т. 2 на цитираната разпоредба, физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в раздел I, т. 1 – 36 на приложението, заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен (патентен) данък за съответната дейност. Предвид тази разпоредба, ще можете да ползвате данъчното облекчение по чл. 41, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ при положение, че през цялата година извършвате с личен труд повече от един вид патентна дейност, независимо, дали имате наети лица и в колко обекта осъществявате дейността.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »