fbpx

Ползване на данъчно облекчение от лице с намалена

Относно: Ползване на данъчно облекчение от лице с намалена
работоспособност
УВАЖАЕМИ Г-Н ……………………
В отговор на Вашето запитване с писмо вх.№ 94-00-50/ 16.04.2008 год. при Дирекция „ОУИ” Пловдив изразяваме следното становище:
Фактическа обстановка:
Лице с намалена работоспособност над 50 на сто, удостоверена с валидно експертно решение на ТЕЛК работи и на втори трудов договор в друга фирма.
Задава се въпрос:
Може ли да ползва данъчното облекчение за намалената работоспособност и на двете места на работа – по основния и по втория трудов договор?
Становището ни:
Съгласно чл.18 ал.2 от Закона за доходите на физически лица / в сила от 01.01.2008г./ месечната данъчна основа по чл.42 ал.2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. Разпоредбата на чл.42 ал.2 от с.з. регламентира, че месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, начислен за съответния месец се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
В предвид на горното независимо от обстоятелството, че работите по два трудови договора Вие имате право на данъчно облекчение в размер на 660 лв.
В писмото си не цитирате размера на месечните възнаграждения, поради което изразяваме становище по две възможности:
Първо, в случай че трудовото възнаграждение, което получавате по основния трудов договор е достатъчно и позволява намаление с целия размер на облекчението 660 лв., то при получаване на възнаграждението по втория трудов договор не следва да се ползва намаление на данъчната основа.
Второ, в случай че трудовото възнаграждение, което получавате и по основния и по втория трудов договор е в по-малки размери, за да се ползва облекчението от 660 лв. следва да представяте на основния работодател всеки месец служебна бележка от второто място на работа и същия данатрупва доходите, след което да намалява данъчната основа с цитирания размер на облекчението.
Съгласно чл.49 ал.2 от ЗДДФЛ, когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател, работодателят по основното правоотношение включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка,акоработникът /служителят/ му представи служебна бележка от другия работодател. Облекчението, което може да се ползва при годишното преизчисляване на дохода и данъка върху него за лица с намалена работоспособност 50 и с над 50% е в размер на 7920 лв. / която сума се получава като месечното облекчение 660лв. се умножи по 12 месеца/. В случай, че работникът/служителят/ не представи на основния си работодател информация за полученото от второто място на работа, на основание чл.52 т.1 от ЗДДФЛ задължително се декларират придобитите през годината доходи с годишна данъчна декларация по чл.50 ал.1 от същия.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_2267/17.12.2018 г. ЗКПО, чл. 10, ал. 2;ЗКПО, чл. 25;ЗКПО, чл. 26, т. 2;ЗКПО, чл. 28;ЗКПО, чл. 54, ал. 1 и ал. 2;ЗКПО, чл. 60, ал. 2;ЗКПО, чл. 66, ал. 1 и ал. 2;ЗКПО, чл. 77, ал. 1;ЗСч, чл. 6, ал. 3 ОТНОСНО: данъчно третиране на разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо с Изх. №20-00-197; 16.07.2018 г.

Изх. №20-00-19716.07.2018 г. чл. 25, ал. 2 от ЗДДСчл. 25, ал. 4 от ЗДДСчл. 73, ал. 1 от ЗДДСчл. 73, ал. 2 от ЗДДСчл. 73, ал. 6 от ЗДДСчл. 112 от ЗДДСчл. 119 от ЗДДСчл. 64, ал. 1 от ППЗДДСчл. 64, ал. 2 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:„У“ ЕООД е регистрирано

ползването на отстъпка от 5 % при заплащане на пълния размер на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2007 г. в срок до 30 април, за имот /вероятно земя и сгради/ при въвеждан

Изх. № 26-Т-65Дата: 22.05.2008 год.ПЗР на ЗИДЗМДТ, § 14 В отговор на въпроса, който поставяте относно ползването на отстъпка от 5 % при заплащане на пълния размер на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2007 г. в срок до 30 април, за имот /вероятно земя и сгради/ при въвеждането в експлоатация

ЗОДФЛ, чл.12, aл. 1, т. 1, буква б

2_ 1146/02.04.07г.ЗОДФЛ чл. 12, ал. 1, т. 1, б.”б”Отправено е запитване, в което е поставен въпрос свързан с приложението на разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 1, б.”б” от Закона заоблагане доходите на физическите лица / ЗОДФЛ /отм. Запитването е отправено от името на юридическо лице, но въпросътВи съдържа информация за прехвърляне право на

Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностната доставка

ЗДДС, чл. 7; ППЗДДС, чл. 45. Относно: Действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностната доставка /ВОД/, когато при осъществен данъчен контрол  се установи, че стоките – предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка В настоящото указание на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за националната

Данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

ОТНОСНО: Данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 31.12.2018 г., относно данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане

Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е свързана със създаване и търговия с програмни продукти. Софтуерът е специализиран за дейностите в туризма и се предлага на контрагенти, които развиват дейност по хотелиерство и ресторантьорство. Той може да бъде записан на технически

Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл.17

ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл.173, ал.6 от ЗДДССъгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – доставка на нови превозни средства

Scroll to Top