fbpx

Поставени въпроси от група медицински лица във

Относно: Поставени въпроси от група медицински лица във
връзка с получени доходи от трудови правоотношения през 2007г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,
В отговор на Вашето запитване, отправено с писмовх.№ 94-00-33 от 29.02.2008г. при Дирекция ОУИ” Пловдив изразяваме следното становище:
Изложена фактическа обстановка:
.
До 31.03.2007г. сте работили на трудов договор към„….” ООД гр.Пловдив. Пишете, че всеки месец сте получавали заплати, отразени във фишове, в които са удържани социални осигуровки и данък върху общия доход. В писмото си сте отразили, че при поискване на служебни бележки за доходи през 2007год. е посочена невярна сума, която не сте получили, не сте подписвали ведомост за заплати, невярно е отразен ДОД.
По този повод сте сезирали Районна Прокуратура Пловдив и е заведена преписка № …/2008г. по описа на РП гр.Пловдив.
Зададени въпроси:
1.Тъй като представените ви служебни бележки са с”невярно съдържание” следва ли да ги приложите към годишните данъчни декларации.
2.Ако приложите служебните бележки и данъка който внесете се окаже по-висок от реално дължимия какво ще следва, означава ли че е подадена декларация с невярно съдържание?
Нашето становище:
По въпрос № 1.
Предвид изложената фактическа обстановка, а именно, че сте установили вписани
доходи в служебните бележки, които не сте получавали и същите съдържат неверни данни, следва да имате предвид, че докато не се постанови от компетентен орган, в т.ч. Прокуратурата или Съда, че това са документи с невярно съдържание или не се представят годни доказателства, доказващи факти, различни от удостоверените в служебните бележки, същите представляват надлежен документ за удостоверяване на придобит през годината облагаем доход и удържан данък.
Съгласно т.1 на чл.52 от Закона за данъците върху доходите на физически лица не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения, когато работодателят по основното трудово правоотношение е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.
Независимо, че от писмото ви не става ясно дали към 31.12.2007г. сте имали друг основен работодател, обстоятелството, че бившия работодател Ви е предоставил служебните бележки за времето през което сте работили при него, освен това не пишете че имате служебни бележки и от друг работодател означава че сте задължени да декларирате с годишна данъчна декларация придобитите през 2007 доходи, в т.ч. и доходите от АГППМП „Надежда” ООД в срок до 30.04.2008г. Към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ се прилага Служебната бележка по чл.45 ал.1 от с.з., удостоверяваща придобития през годината облагаем доход и удържания през годината данък.
По отношение на въпрос №2.
На основание чл.103 ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации. Във Вашия случай предвид образуваната прокурорска преписка и резултата от нея, такива данни могат да се изпратят от Прокуратурата, Съда или работодателя като трето лице, когато същите са различни от вписаните от Вас в декларацията. В тези случаи отстраняването на несъответствията се извършва с подаването на нова декларация в 14 дневен срок след получаване на отправена покана от органите по приходите /чл.103 ал.2 ДОПК/.
Съгласно чл.104 ал.1 от ДОПК промени свързани с декларирани вече данни може да се извърши и от декларатора физическо лице след подаване на декларацията, но преди изтичане на законоустановения срок за подаването й / 30.04.2008г./ Промените в подадена декларация се извършват с нова декларация. Следва да се има предвид, че подадена декларация след изтичане на цитирания срок се счита за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане. / чл.104 ал.3 от ДОПК/. Съгласно ал.4 на чл.104 ДОПК коригиращи декларации за задължителни осигурителни вноски могат да се подават и след изтичане на законоустановения срок за подаване.
Разпоредбата нараздел първи от глава шестнадесета наДОПК регламентира подлежащи на прихващане или възстановяване суми, които са недължимо платени или събрани. Процедурата за прихващането или възстановяването е описана в чл.129 от ДОПК, като може да се извършипо инициатива на орган по приходите или по писмено искане от лицето.
Постъпилото от Вас писмо е изпратено в ТД на НАП Пловдив за разглеждане на описания случай и предприемане на действия по компетентност.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател – лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател – лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка В Дирекция ОДОП ,,,,, постъпи запитване с вх. № 96-00-231 от 01.10.2018г., относно третиране

осигурителни вноски на наети по чл. 78 от Изборния кодекс (ИК) специалисти към Общинската избирателна комисия (ОИК) – Столична община

Изх. № ЕП-07-00-13Дата: 08.11.2019 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5;КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 3;НЕВД, чл. 4;НООСЛБГРЧМЛ, чл. 11. ОТНОСНО: осигурителни вноски на наети по чл. 78 от Изборния кодекс (ИК) специалисти към Общинската избирателна комисия (ОИК) – Столична община Във Ваше писмено запитване, постъпило

прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5-20-00-76/19.03 .2014 г.Чл.12, ал.1 от ЗДДФЛЧл.10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛЧл.13, ал.1, т. 1, б ,,б” от ЗДДФЛВ дирекция,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика”…е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №……, относно прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Фактическата обстановка изложена в запитването е следната: През 2013 г. е

определяне на мястото на изпълнение на доставки на услуги по чл. 21 от ЗДДС

3_2998/23.06.2008 г.ЗДДС, чл. 21, ал. 2, т. 3, б. „а”;ЗДДС, чл. 21, ал. 2, т. 3, б. „в”Относно: определяне на мястото на изпълнение на доставки на услуги по чл. 21 от ЗДДССпоред изложеното в запитването немска фирма продава производствени машини с цифрово и дистанционно управление на фирми на територията на РБългария. Дружество с регистрация и

прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ОДОП ….

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-9 от 21.11.2017 г. относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ОДОП ….В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество води преговори с юридическо лице – немско дружество /възложител/, регистрирано за целите на ДДС в Германия за извършване на услуга, свързана с проучване

КСО, чл.5, aл. 4,КСО, чл.4, aл. 1, т. 1,КСО, чл.5, aл. 1,КСО, чл.6, aл. 3,КСО, чл.10

5_94-00-120/21.06.2011 г. чл. 10 от КСОчл. 4, ал.1, т.1, от КСОчл.6, ал.3 от КСОчл. 5, ал.1от КСОчл.5, ал.4 от КСОФактическа обстановкаЖилищна сграда е регистрирана по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) с форма на управление общо събрание. По решение на общото събрание предстои сключването на договор с физическо лице срещу определено възнаграждение и предмет

ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.115, aл. 3,ЗДДС, чл.115, aл. 1,ЗДДС, чл.124,ППЗДДС, чл.79, aл. 8

2_ 2844/02.12.2009г.ЗДДС-чл. 26, ал.2-чл.115, ал.1 и ал.3 -чл.124 ППЗДДС – чл.79, ал.8 Отправили степисмено запитване,в което сте изложили следната фактическа обстановка:На 20.08.2008 г. сте сключили договор за изработка, доставка и монтаж на мебели. На 25.08.2008 г. сте издали фактура за преведен аванс и сте внесли дължимия данък по ЗДДС. Междувременно възложителят Ви е изпаднал в

Писмо с Изх. №20-00-74; 24.02.2021 г.

Изх. №20-00-7424.02.2021 г. ЗДДС – чл. 3, ал. 1 ЗДДС – чл. 9 ЗДДС – чл. 21, ал. 2 ЗДДС – чл. 86, ал. 3 ЗДДС – чл. 96 ЗДДС – чл. 97а, ал. 2 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Х F е регистриран като самоосигуряващо се лице, извършващо консултантска дейност по стопанско

Scroll to Top