fbpx

Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ – чл. 18; § 10а, ал. 1 и ал. 3;
ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ
В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило вДирекция ОДОП -… с вх. № …от 24.09.2015 год., Ви уведомяваме за следното:
В запитването излагате следната фактическа обстановка:
Във връзка с изплащане на доход на лица с намалена работоспособност, определена с влезли в сила експертни решения на ТЕЛК, не сте удържали данък върху доходите през срока на валидност на решенията, както и след изтичане на определения в тях срок. Към датата на издаване на експертните решения на ТЕЛК посочените лица не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, но са получили разпореждане за пожизнено отпускане на пенсия, издадени в срока на валидност на решенията на ТЕЛК.
Във връзка с горното задавате въпрос дали следва на съответните лица да се удържа данък или може да се приложи параграф 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ.
След разглеждане на запитването и приложените писмени документи, изразявам следното принципно становище, тъй като не сте посочили какви доходи сте изплатили на посочените лица.
С оглед разпоредбите на ЗДДФЛ, в чл. 18, ал. 1 е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Ползването на данъчно облекчение от лица с намалена работоспособност се осъществява при наличие на следните условия:същите да притежават влязло в сила решение на компетентен орган, с което се определя50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Данъчно облекчение се ползва при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Само за доходите от трудови правоотношения данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност може да се ползва в месечен и в годишен аспект.
За да е валидно експертното решение, то следва да обхваща годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си или да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност.
От приложените копия от решения на ТЕЛК се установява, че лицето … е с инвалидност 60 %, определена на 29.09.2014 г. със срок до 01.09.2015 г. и …е с инвалидност 81 %, определена на 05.11.2014 г. със срок до 01.11.2015 г. В срока на решенията на ТЕЛК (НЕЛК) и двете лица са навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване,
За да бъде определено може ли да се ползва пожизнено степента на трайно намалена работоспособност с тях, следва да се разгледат нормите на Закона за здравето /ЗЗ/.
Действието на сегашната норма на чл.101, ал.5 от Закона за здравето, в сила от 01.07.2009 г., постановява, че „видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено.”
На основание § 10а, ал.1 от ПЗР на ЗДДФЛ /ДВ, бр.41 от 02.06.2009г., в сила от 01.07.2009г./ лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон.
Съгласно алинея 3 от §10а на ПЗР на ЗДДФЛ(ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Следователно, за нуждите на данъчното облагане за придобити доходи през 2014 г. и следващи години, и двете лица могат да ползват правата на данъчния закон като лица с намалена работоспособност.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност Ви уведомявам

Изх. №04-13-43Дата: 26.04.2010 год. ЗДДФЛ, чл. 18; ПЗР на ЗДДФЛ, § 49.Във връзка с Ваше запитване, препратено внаНационалната агенция за приходите и заведено с вх. № 04-13-43 от 14.04.2010 г.относно ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност Ви уведомявамследното: –Съгласно описаната фактическа обстановка и приложените документи, иматерешение на ТЕЛК от 27.02.1998 г. с което Ви

данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2476/05.11.2014 г.ЗДДС, чл. 28;ППЗДДС, чл. 21Относно: данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Българско дружество ще осъществява доставка на стока с получател дружество от Ирак. Поради военното положение в Ирак в страната няма финансови учреждения (банки), които да осъществяват трансфери към други държави. За разплащане търговските

ЗКПО, чл.92

2_338/13.03.2014г. ЗКПОчл.92В писмено запитване до Дирекция„Обжалване и данъчно осигурителна практика”………., заведено с вх.№ ………… е поставен въпросът необходимо ли е да се подават данъчни декларации и декларации за неактивност от непререгистрирани по Закона за търговския регистър търговски дружества.Предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното становище:Съгласно §4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския

Прилагането на чл. 38, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в редакцията на закона, действаща от 01.01.2016 г.

Изх. № 15-00-4Дата: 23.03.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 8ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 9;ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 7;ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 8.ОТНОСНО: Прилагането на чл. 38, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в редакцията на закона, действаща от 01.01.2016 г.По повод Ваше писмо, постъпило внаи заведено с вх. № 15-00-4

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-43/28.04.2014 г. ЗДДС,чл.21, ал.2чл.26, ал.4чл.9, ал.1чл.86, ал.3чл.114, ал.4чл.129, ал.2В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/15.01.2014 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:… ЕООД има сключен договор за гаранционно обслужване на територията

Задължение за регистриране по ЗДДС

          Основната дейност на фирмата е предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора, и е регистрирана по Закона за социалното подпомагане, за което е издадено Удостоверение за регистрация № …/08.08.2016г. от Агенция за социално подпомагане.Задължено ли е дружеството да се регистрира по ЗДДС след достигане на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни

ЗДДС, чл.21, aл. 3,ЗДДС, чл.91, aл. 3

5 272/ 15.05.2008г.ЗДДС,чл.21, ал.3; чл.91,ал.3 Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № по описа на Дирекция „ОУИ”- София, Ви уведомявам следното: Описана фактическа обстановка:Фирмата създава, издава и разпространява специализирана шахматна литература на английски език. За осъществяване на своята дейност възлага на руски шахматисти определени партии да бъдат систематизирани и анализирани, след което се редактират,

социалното и здравно осигуряване се разглежда единствено хипотезата, в която, лице е осъществявало трудова дейност и ще получава възнаграждение за минало време за работа без трудово правоотношение :

2_1045/ 08.08.2013 г. КСО – чл.4, ал.3, т.5и 6КСО – чл7, ал.6ЗЗО – чл.40, ал.1, т.3Наредба Н-8 –чл. 3, ал. 1, т.3 Наредба Н-8 –чл. 3,ал.3, т.1Според изложеното, през м.декември 2006 сте начислили комисионни възнаграждения за периода от м.05.2006 г. до 31.12.2006 г. на физическо лице за всеки доведен от него клиент. Комисионнатане е изплатена

Scroll to Top