fbpx

ЗДДФЛ, чл.22а

В отговор на направено от Васзапитване с писмо вх.№ …. /08.02.2012г. при Дирекция „ОУИ” гр……………., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си задавате два въпроса, свързани с прилагането на чл.22а от ЗДДФЛ за данъчното облекчение на млади семейства, а именно:
1. Следва ли да се ползва данъчното облекчение, ако договорът за ипотечен кредите сключен преди сключване на гражданския брак или е достатъчно условието да е изпълнено към 31.12. на годината, за която ще се ползва облекчението?
2. Намалението на годишната данъчна основа с направените лихвени плащания по първите 100 000лв. от главницата по ипотечния кредит включва ли всички платени през годината лихви, в т.ч. лихвите за просрочие на вноските?
В отговор на първия въпрос:
В указание № 91-00-41 /29.01.2010г. на ЦУ на НАП са направени разяснения по отношение условията за ползване на данъчното облекчение, а именно, че договорът за ипотечния кредит следва да е сключен от данъчно задълженото лице и /или от съпруг/а с който /която имат сключен граждански брак. Т.е. ако договорът за ипотечния кредит е сключен преди сключване на гражданския брак, няма да е налице първото от условията в чл.22а от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение.
Поради зачестилата напоследък съдебна практика и направено тълкувание в посока ползване на данъчното облекчение и в случаи, че договорът за кредита е сключен преди сключванена гражданския брак /Решения №№ 4621/2011г.;8183/2011г.;12546/2011г.;16951/2011г.; 1369/2012г., с писмо изх.№ 20-15-75 от 10.02.2012г. сме направили запитване до Дирекция «ДОМ» при ЦУ на НАП, след получаване на писмен отговор ще Ви информираме.
В отговор на втория въпрос:
Нормата на чл.22а, ал.1 от ЗДДФЛ регламентира, че местните физически лица могат да ползват данъчното облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл.17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.
Терминът «лихвени плащания по ипотечен кредит» включва размера на лихвите, съгласно погасителния план към договора. Лихви за просрочие се плащат като наказателна мярка при неизпълнение на поетото с договора задължение от страна на кредитоискателя. Следователно не може да се ползваданъчно облекчение върху платени суми, наложени като санкция за неизпълнение.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Освобождаване от данъчно облагане на служител на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).

Изх. № 24-39-122Дата:11.11.2016 год. ЗДДФЛ, чл. 13; ЗДДФЛ, чл. 52.ОТНОСНО: Освобождаване от данъчно облагане на служител на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-122 от 14.10.2016 г., Ви уведомявам следното:В запитването сте посочили, че с два последователни договора от

определяне на данъчния режим на услуги по предоставяне на психологически консултации на физически лица от България, българи, установени в Европейския съюз и в трети страни.

414/05.06.2017г.§1, т.14 ДР ЗДДС;Чл.21, ал.1 ЗДДС;Чл.21, ал.5, т.1 и 2, буква „в“ ЗДДС;Чл.113, ал.3 ЗДДС. Относно: определяне на данъчния режим на услуги по предоставяне на психологически консултации на физически лица от България, българи, установени в Европейския съюз и в трети страни. В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …

ЗДДФЛ, чл.22а

Телефон: (02) 9859 3759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 20-00-111/12.03..2010г. ЗДДФЛ чл. 22а Относно ползване на данъчното облекчение почл. 22а от ЗДДФЛ при облагане на физическите лица с данък върху общата годишна данъчна основа за 2009г. Според изложеното в запитването г-жа ХХХ и покойният и съпруг са сключили договор за ипотечен кредит през месец януари

издаване на данъчен документ по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител (ЧСИ)

Изх. № 24-31-137Дата:28.11.2012 год. ЗДДС, чл. 11, ал. 2; ЗДДС, чл. 112; ЗДДС, чл. 115; ЗДДС, чл. 116.Относно: издаване на данъчен документ по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за доставки, извършени от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) Във Ваше писмо, препратено от Дирекция ОУИ – …….. и постъпило в ЦУ на НАП с вх.

доходи по чл. 12, ал.5, т.4 от ЗКПО – възнаграждения за технически услуги.

Изх. № 24-34-353Дата: 01.02.2008 г. Относно: доходи по чл. 12, ал.5, т.4 от ЗКПО – възнаграждения за технически услуги.По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-353/ 20.04.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:Описана е следната фактическа обстановка: фирмата е собственик на категоризиран хотел. Във връзка с основната дейност – хотелиерство,

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 253

Изх. № М-26-К-83Дата: 01.10.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006

Издаване на удостоверения за приложимото осигурително законодателство за наети лица – шофьори, извършващи международен автомобилен превоз на товари в две или повече държави-членки на Европейския съюз&

Регламент (ЕО) № 883/2004 – чл. 13(1)Регламент (ЕО) № 98782009 – чл. 14 и чл. 16ДОПК – чл. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5, букви „б” и „в”ОТНОСНО: Издаване на удостоверения за приложимото осигурително законодателство за наети лица – шофьори, извършващи международен автомобилен превоз на товари в две или повече

данъчно третиране на доставка на услуга – отдаване на земя под наем по реда на ЗДДС.

В Дирекция ”ОДОП” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………/08.01.2013 г., относно данъчно третиране на доставка на услуга – отдаване на земя под наем по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Физическо лице притежава няколко парцела, закупени като ниви. На част от нивите по-късно е сменен статута и те са

Scroll to Top