Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ – Чл. 18, ал.1;
ЗДДФЛ – §10а от ПЗР;
ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ
В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” … от 16.11.2012 год., Ви уведомяваме за следното:
В запитването излагате следната фактическа обстановка:
В писмото си пишете, че на собственикът на една от обслужваните от Вас фирми д-р… с ЕТ „…”,е издадено Решение на ТЕЛК с №…/20.06.2007 г. за трайно намалена работоспособност. Прилагате копие от експертното решение към писмото си.
Задавате въпроса:
Д-р … има ли право да ползва данъчно облекчение за доходите си, като лице с над 50 на сто намалена работоспособност.
След разглеждане на запитването и приложените писмени документи, изразяваме следното становище:
С оглед разпоредбите на ЗДДФЛ, в чл.18, ал.1 е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Ползването на данъчно облекчение от лица с намалена работоспособност се осъществява при наличие на следните условия:същите да притежават влязло в сила решение на компетентен орган, с което се определя50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Данъчно облекчение се ползва при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Само за доходите от трудови правоотношения данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност може да се ползва в месечен и в годишен аспект.
За да е валидно Експертното Решение, то следва да обхваща годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си или да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност.
От приложеното решение на ТЕЛК се установява, че д-р … е с инвалидност 75 %, определена на 20.06.2007 г. със срок до 01.06.2010 г. На 26.06.2007 г. енавършил възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – 63 години.
За да бъде определено може ли да се ползва пожизнено степента на трайно намалена работоспособност с него, следва да се разгледат нормите на Закона за здравето /ЗЗ/.
Действието на сегашната норма на чл.101, ал.5 /предишна ал.4/ от Закона за здравето, в сила от 01.07.2009 г., постановява, че „видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено.”
На основание § 10а, ал.1 от ПЗР на ЗДДФЛ /ДВ, бр.41 от 02.06.2009г., в сила от 01.07.2009г./ лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон.
Съгласно новата алинея 3 от §10а на ПЗР на ЗДДФЛ(ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Следователно, за нуждите на данъчното облагане за придобити доходи през 2010 г., 2011 г. и следващи години, д-р … може да ползва правата на данъчния закон като лице с намалена работоспособност.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »