Ползване на облекчeние от лице с намалена работоспособност във връзка с определяне на патентен данък.

Относно: Ползване на облекчeние от лице с намалена работоспособност във връзка с определяне на патентен данък.
В Дирекция ”ОУИ” – ………. постъпи писмено запитване с вх. № ………./03.02.2011 г., относно ползване на облекчeние от лице с намалена работоспособност във връзка с определяне на патентен данък.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е подал декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък. Лицето притежава решение от ТЕЛК за инвалидност. ЕТ осъществява търговска дейност и в таблица № 4 на патентната декларация е посочило, че има три обекта с три ЕКАФП. В два от търговските обекти е посочил, че изпълнява дейността с личен труд, а в третия има наети лица и по този повод иска да ползва облекчение във връзка с определяне на патентния данък за двата обекта.
Зададен е следния въпрос: Има ли лицето право да ползва облекчение за двата търговски обекта, при условие, че в третия търговски обект има наети лица?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 61м, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ, физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че ЕТ извършва една единствена дейност – търговия на дребно в три търговски обекта, с наеи работници в един от търговските обекти.
Предвид гореизложено, тъй като не са изпълнени комулативно условията визирани в разпоредбата на чл. 61м, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ, а именно да извършва дейността лично и да не наема работници за тази дейност през цялата данъчна година, считаме, че лицето не би могло да ползва облекчиние на посоченото основание.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »