ползване на право на данъчно облекчение по чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ от лице с намалена работоспособност

3_1114/04.03.2008 г.
ЗДДФЛ, чл.18, ал.1 и ал.2
Относно:ползване на право на данъчно облекчение по чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ от лице с намалена работоспособност
Постъпило е писмено запитване, касаещо приложението на разпоредбата на чл.18 от ЗДДФЛ. Според изложеното в него на физическо лице е издадено Експертно решение на НЕЛК. В тази връзка е поставен въпроса дали лицето има право да ползва предвидените в чл.18, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ облекчения за трайно намалена работоспособност?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ, посл. изм. ДВ бр.113 от 28 Декември 2007 г./, изразяваме следното становище:
За 2007 г., във връзка с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, в чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ /ДВ, бр. 64/2007 г./ е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява с двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Съгласно чл.23, т.2 от ЗДДФЛ /в сила за 2007 г./, за да се ползва данъчното облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ към годишната данъчна декларация по чл.50 от същия закон, е задължително да се приложи копие на валидно решение на ТЕЛК /НЕЛК/, което означава същото да е влязло в законна сила и да не е изтекъл срокът на инвалидността.
От приложеното копие на решение на НЕЛК е видно, че същото е издадено на 18.03.2002 г. със срок на инвалидност до 01.05.2004 г. и е определена оценка на трудоспособността – 93,7% трайна намалена работоспособност, без чужда помощ. С оглед на визирания срок на инвалидност се установява, че срокът на експертното решение е изтекъл към 01.05.2004 г.
Съгласно чл.101, ал.4 от Закона за здравето /обн., ДВ, бр. 70/2004 г., в сила от 01.01.2005 г./, степента на трайно намалена работоспособност на лицата, навършили 65-годишна възраст се определя пожизнено. Относно пожизненото определяне на трайно намалена работоспособност е установен и преходен режим в §3 от ПЗР на Закона за здравето: „Лицата, на които до 31.12.2004 г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65-годишна възраст се смятат за пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност”. В съответствие с цитираната законова рамка, за доходи след 01.01.2005 г. предвиденото в Закона за данъците върху доходите на физическите лица облекчение за намалена работоспособност се ползва пожизнено, при условие, че срокът в експертното решение на ТЕЛК /НЕЛК/ не е изтекъл към 31.12.2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
Предвид гореизложеното в конкретния случай за данъчно задълженото лице не е налице правно основание да ползва данъчно облекчение за намалена трудоспособност по реда на чл.18 от ЗДДФЛ /в сила за 2007 г./ за доходи, придобити през 2007 г., тъй като не е налице валидно решение на ТЕЛК /НЕЛК/, с което е определена трайно намалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто.
Тъй като в запитването не е уточнено за кой период данъчно задълженото лице желае да ползва предвиденото в чл.18 от ЗДДФЛ данъчно облекчение и с оглед пълнота на настоящото изложение следва да се посочи, че в действащата към настоящия момент редакция на ЗДДФЛ (изм. ДВ, бр.113/28.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) е променен размерът на полагаемото данъчно облекчение за лицата с намалена работоспособност. Промяната не касае установените за периода 2007 г. условия за ползване на данъчно облекчение по смисъла на чл.18 от ЗДДФЛ и поради това към настоящия момент за данъчно задълженото лице не е налице правно основание да ползва данъчно облекчение за намалена трудоспособност по реда на чл.18 от ЗДДФЛ, предвид новата редакция в ДВ бр.113/2007 г., тъй като не е налице валидно решение на ТЕЛК /НЕЛК/.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »