ползване на услуги във връзка с продажба на имоти, където доставчици на услуги са чуждестранни лица данъчното им третиране по ЗДДС и ЗКПО

1_20-28-4/14.02.2008 г.
ЗДДС,Чл. 21, ал.2, т. 1
ЗКПО,Чл. 195, ал. 1
Относно:ползване на услуги във връзка с продажба на имоти, където доставчици на услуги са чуждестранни лица данъчното им третиране по ЗДДС и ЗКПО
Уважаеми г-н…..,
По повод ваше запитване постъпило в дирекция ….., без да е изяснена фактическата обстановка, нитода са представени договори, от които да се определи характера на извършената услуга,изразяваме следнотопринципно становище без да се ангажираме с конкретен отговор :
І. По първи въпрос:
Мястото на изпълнение на услуги на посредници , свързани с продажба на недвижим имот, етам където се намиранедвижимия имот , предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС.
При всички случаи когато получавате посредническа услуга от името и за сметка на вашето дружество във връзка с продажба на недвижим имот, който имот се намира на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на странатасъгласно изричната разпоредба на чл. 21, ал. 2, т.1, б.”а”от ЗДДС . В такъв случай за доставчика ви като лице, което извършва услуги, където мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната възниква задължение за регистрация или регистрация по избор на основание чл. 133, ал. 2 от ЗДДС .
При получаване на услуги за да е налице изискуемост на данъкапо член 82, ал. 2 от ЗДДСтрябва кумулативно да са изпълнени :
а/доставчикът :
– да не е установен на територията страната ;
– да не е регистриран по ЗДДС
– да е установен на територията на друга държава членка, ако услугата е по член 22, 23 и 24 от ЗДДС
б/ получателят дае регистрирано по ЗДДС лице ( ако се отнася за услуга по чл. 21, ал. 3 от ЗДДС достатъчно условие е получателят да е данъчно задължено лице)
в/ получените услуги да са посочени в чл. 21, ал. 3 ,чл. 22 , чл. 23или чл. 24 от ЗДДС.
Ако са изпълнени всичките тези условия данъкът е изискуем от получателя по доставката .
ІІ. По втори въпрос:
Фактическа обстановка:
Местно юридическо лице извършва строителство на жилищни сгради в България и последваща продажба. Във връзка с тази си дейност има сключени договори с чуждестранни юридически лица за предлагане, рекламиране и намиране на купувачи за тях. По клауза от сключеният договор на чуждестранното юридическо лице се дължи комисионна, която е процент към продажната цена на имота.
Въпрос:
Следва ли да се облага с данък при източника изплатения доход на чуждестранното юридическо лице по реда на ЗКПО.
Отговор:
Съгласно чл. 4 от ЗКПО чуждестранни юридически лица са онези, които не са местни. Чуждестранните юридически лица се облагат за печалбите си с корпоративен данък, когато извършват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност. Съгласно § 1, т.2от ДР на ЗКПО “Място на стопанска дейност“ е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Извън този случай, определени доходи от източник в страната, платени от местни юридически лица на чуждестранни юридически лица подлежат на облагане с окончателен данък при източника, съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗКПО, във връзка с чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 от същия закон.
Разпоредбите на ЗКПО не предвиждат възнаграждение, изплатено от местно юридическо лице на посредник – чуждестранно юридическо лице, което няма място на стопанска дейност на територията на България, по същински договор за посредничество, да се облага с корпоративен данък и с данък при източника по чл. 195, ал. 1 от ЗКПО.
Понятието “търговски посредник“ е дефинирано в чл. 49, ал. 1 от ТЗ. Задълженията на посредника в същинския договор за посредничество се изчерпват до свързване на страните, съпътствано от необходимите технически действия, за да се осъществи това свързване. В практиката може да се договори посредникът да изпълнява и допълнителни функции, като: проучване на пазара и предоставяне на информация, консултиране на едната или двете страни по условията на сделката.В тези случаи не би бил налице същински договор за посредничество, а един ненаименуван договор по чл. 9 от Закона за задълженията и договорите. В тези случаи наред с посредниченето, ако се предоставят посочените услуги по проучване на пазара (маркетинг) и консултиране, последните ще попаднат в обхвата на § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО и съответно върху изплатеното възнаграждение на чуждестранното юридическо лице ще се дължи окончателен данък при източника на основание чл. 195, ал. 1 от ЗКПО, във връзка с чл.12, ал.5, т.4 от същия закон.

Оценете статията

Вашият коментар