ползването на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-24-36-48
Дата: 06.02.2019 год.
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 27.

ОТНОСНО: ползването на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-24-36-48/31.10.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистриран земеделски производител и отглежда лавандула. От добития лавандулов цвят се произвежда етерично масло, което се реализира като краен продукт на пазара.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси:
1. Дружеството има ли право на данъчно облекчение по реда на чл. 189б от ЗКПО за произведения лавандулов цвят?
2. Дружеството има ли право на данъчно облекчение по реда на чл. 189б от ЗКПО за произведеното масло от лавандулов цвят?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка по направеното запитване и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На първи въпрос:
Схемата за данъчни облекчения „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“, с номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия SA.41183 (2015/XA) има за цел да насърчи инвестициите на земеделските стопани в нови сгради и нова земеделска техника при производството на непреработена растителна и животинска продукция (първично селскостопанско производство). Държавната помощ е нотифицирана пред Европейската комисия при спазване правилата на Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) №1857/2006 на Комисията (Регламент (ЕС) №702/2014) и се прилага по реда на чл. 189б от ЗКПО.
Схемата предвижда на всеки данъчно задължен субект, регистриран като земеделски стопанин, да бъдат преотстъпени до 60 на сто от корпоративния данък върху данъчната печалба, получена от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция (чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО).
На основание чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
„Непреработена растителна и животинска продукция” съгласно § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО, е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение І на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
Цитираното Приложение І към ДФЕС е част от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз и определя „селскостопанските продукти“, които може да са първични или преработени продукти. Цялото съдържание на Комбинираната номенклатура се намира на интернет страницата на Агенция „Митници“ към Министерство на финансите на адрес www.customs.bg в раздел Митническа тарифа.
Лавандулата е растение, което, когато е представено в живо състояние, например за засаждане или присаждане, попада в обхвата на глава 6 „Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; откъснати цветя и декоративна украса“, позиция 0602 „Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел“, код 0602 90 50 „Други полски растения“ от Комбинираната номенклатура.
В случаите, когато се касае за цветове, стъбла и семена от лавандула, същите се класират в глава 12 „Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи“, код 1211 90 86 „Други“ на Комбинираната номенклатура.
Глава 6 и глава 12 са включени изцяло в обхвата на Приложение 1 от ДФЕС.
Въз основа на гореизложеното считам, че производството на лавандулов цвят попада в Приложение I от ДФЕС, съответно в обхвата на определението за непреработена растителна продукция по смисъла на §1, т. 27 от ДР на ЗКПО. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ, предоставена под формата на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, може да се ползва в случай, че се реализира данъчна печалба от производството на лавандулов цвят в непреработен вид.
На втори въпрос:
При производството на етеричното масло растението се подлага на технологична обработка и същото следва да се третира като преработен продукт от селско стопанство. Етеричното масло от лавандула се причислява в глава 33 „Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати“, код 3310 29 79 от лаванда (лавандулово или лавандиново) от Комбинираната номенклатура. Тази глава е извън обхвата на Приложение І от ДФЕС. Предвид изложеното при производството на лавандулово масло не е изпълнено определението за непреработена растителна продукция по смисъла на §1, т. 27 от ДР на ЗКПО и съответно не може да се прилага данъчното облекчение, регламентирано в чл. 189б от ЗКПО.

5/5

Вашият коментар