ползването на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № М-24-36-30
Дата: 05.12.2018 год.
ЗКПО – чл.189б;
ДР на ЗКПО, §1, т. 27
ОТНОСНО: ползването на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №М-24-36-30/27.08.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Извършва се проверка на „……..“ ЕООД за изпълнение на условията за данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл. 189б от ЗКПО.
Дружеството е регистриран земеделски производител и произвежда селскостопанска продукция в сектор растениевъдство – трайни насаждения с био плодове и зърнени био култури царевица и пшеница в землището на село ……., община …………….
В годишната данъчна декларация за 2014 г. е декларирана основна дейност с код 0125 „Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове”. Преотстъпеният корпоративен данък за 2014 г. по реда на чл. 189б от ЗКПО е в размер на 10198,07 лв.
Основният размер на отчетените приходи от продажба на непреработена селскостопанска продукция през 2014 г. е свързан с продажба на замразени био малини на контрагенти от Европейския съюз. В хода на проверката от дружеството е представено „Ръководство за бране, съхранение и преработка на малини“, съгласно което след брането, малините се замразяват при температура от -200 С до -240 С, като готовият продукт трябва да има температура от -180 до -200С. Дълбоко замразените малини се почистват и сортират. Крайният продукт – замразени малини с 1QF качество се опакова в полиетиленови торби и 4-5 слойни кашони, върху които се поставят етикети съгласно стандарти и условия на клиента. Кашоните се разполагат на здрави и чисти европалети, надеждно обвити във фолио.
Услугите по замразяване, преработка, сортиране в качества и съхранение е възложено от „…….“ ЕООД на „…….-М“ ЕООД – собственик на хладилна база, съгласно сключен договор. Така преработените замразени малини се съхраняват и транспортират до крайния клиент в хладилни камиони при постоянна температура.
Във връзка с установената фактическа обстановка е зададен следният въпрос:
Замразените и заготвени малини представляват ли непреработена растителна продукция по смисъла на §1, т. 27 от ДР на ЗКПО, за целите на преотстъпване на корпоративен данък при условията на чл. 189б от ЗКПО?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка в запитването и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Поставеният въпрос касае материално правната разпоредба на чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО, където е посочено, че корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и по-точно какво е непреработена растителна продукция. Легално определение на понятието непреработена растителна и животинска продукция е дадено в §1, т. 27 от ДР на ЗКПО, където е посочено, че непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз.
В Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) №1857/2006 на Комисията (Регламент (ЕС) №702/2014) тази дейност е наречена „първично селскостопанско производство“ и е определена като производството на растителните и животински продукти, изброени в Приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на такива продукти (параграф 5 на чл. 2 от Регламент (ЕС) №702/2014). В параграф 6 на чл. 2 от регламента е дефинирано и понятието „преработка на селскостопански продукти“, като всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, нужни за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.
Във връзка с необходимостта от експертни знания в областта на земеделието е изпратено запитване до Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) с оглед изясняване на възникналите въпроси по отношение на технологията „замразяване на био малини“. С писмо №12-4333/08.11.2018 г. на МЗХГ е изразено становище по отношение изпълнението на условията за данъчно облекчение, предоставяно като държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“, с номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия SA.41183 (2015/XA), което е следното:
„Приложение І към ДФЕС е част от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (КН) и определя „селскостопанските продукти“, които може да са първични или преработени продукти.
За класифицирането селскостопанските продукти като първични или преработени може да се използва Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, който се прилага за всички продукти, изброени в Приложение I към ДФЕС и ги разпределя в сектори, посочени в съответните части на Приложение I.
Съгласно Приложение І, част Х от горецитирания регламент, замразените плодове с код 0811 по КН (Плодове и черупкови плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители…) се класифицират като преработени плодове и зеленчуци, включително замразените малини (код 0811 20).
Освен това, съгласно условията по схемата, помощта се предоставя само на данъчно задължени лица (юридически лица и еднолични търговци) – земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, съгласно чл. 3, ал. 1 от която: „На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.“, т.е на регистрация подлежат само земеделски стопани за дейността им по първично производство.
От друга гледна точка, съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД), преработката и консервирането на плодове и зеленчуци, включваща и замразяване на плодове, с код по КИД 2008 – 10.3, попада в раздел 10 – Производство на хранителни продукти, което класифицира дейностите по производство на замразени плодове нееднозначно като „преработка на селскостопански продукти“, която не попада в обхвата на данъчното облекчение.
Преработвателите на земеделска продукция принципно са лица, които следва да се регистрират като обекти, произвеждащи храни по смисъла на чл. 12 от Закона за храните. Националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични и се публикуват в Интернет.
В този смисъл, в обхвата на подпомагане по държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък“ следва да попадат само дейности по производство на непреработени продукти, но не и дейности, свързани с преработката на селскостопански продукти.“
Във връзка с гореизложеното може да се направи извод, че заготвените чрез замразяване малини не попадат в обхвата на понятието „непреработена растителна и животинска продукция“ по смисъла на §1, т. 27 от ДР на ЗКПО и данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на чл.189б от ЗКПО, е неприложимо.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:

(АЛександър ГЕОРГИЕВ)

5/5

Вашият коментар