ползването на отстъпка от 5 % при заплащане на пълния размер на данъка върху недвижимите имоти в срок до 31 март /30 април/ на текущата година, при последваща промяна на обстоятелства, водеща до увели

Изх. № 08-E-7
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-ЖА ………………………..,
………………………………
Уважаеми г-жо …………..,
В отговор на поставения въпрос относно ползването на отстъпка от 5 % при заплащане на пълния размер на данъка върху недвижимите имоти в срок до 31 март /30 април/ на текущата година, при последваща промяна на обстоятелства, водеща до увеличение на данъчното задължение, Ви уведомяваме:
Отстъпка от 5 % върху размера на данъка върху недвижимите имоти се ползва при заплащане на пълния размер на данъка в срок до 31 март /30 април/ на текущата година /чл. 28, ал. 2 ЗМДТ, § 14 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, обн. ДВ, бр. 105 от 2006 г, в сила от 1.01.2007 г./ Под “пълен размер“ на данъка се има предвид задължението, определено и валидно към тази дата.
При промяна на обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната /чл. 17, ал. 1 и чл. 19, ал. З ЗМДТ/. Настъпването на промяна във вече декларирани обстоятелства, водеща до увеличаване на данъка, е свързано с нови допълнителни задължения за деклариране, изчисляване и внасяне на суми, които не влияят върху породените и упражнени права и задължения в един предходен момент.
В този ред нашето становище е, че при заплащане на цялото годишно задължение за данъка в срок до 31 март /30 април/ на текущата година, при настъпили промени в декларирани обстоятелства след тази дата, данъчнозадължените лица имат право да ползват отстъпка от 5 % върху задължението, тъй като към този момент същите са изпълнили условията на чл. 28, ал. 2 ЗМДТ / § 14 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, обн. ДВ бр. 105 от 2006 г./ и не следва да понасят неблагоприятни последици от своето добросъвестно поведение.
В случаите на промяна на отчетната стойност на недвижим имот /напр. преоценка на ДМА – недвижим имот/, извършена след 31 март /30 април/ на годината, но отразена счетоводно към 1 януари на същата година, макар и в изисквания от закона срок да е платен пълният размер на задължението върху отчетната стойност на имота преди преоценката, отстъпка от 5 % не следва да се начислява, тъй като промяната в обстоятелствата е настъпила към 1 януари на съответната година и не е платен пълният размер на новото задължение в срок до 31 март /30 април/.

Оценете статията

Вашият коментар