Попълване на декларации образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигу

Изх. № М-94-К-306
Дата:31.01.2013 год.
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
КСО, чл. 5, ал. 6;
КТ, чл. 142, ал. 2;
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 год..
ОТНОСНО:Попълване на декларации образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, при сумирано отчитане на работното време.
В отговор на поставени въпроси във Ваше запитване, постъпило по електронната поща вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № М-94-К-306 / 30.11.2012 г., Ви уведомяваме следното:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ работодателите представят данни за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъкът за доходите от трудови провоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./ (чл. 5, ал. 6 от КСО).
Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Редът и начина за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за лицата,работещи при сумирано отчитане на работното време е определен в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“, приложение № 1 от наредбата за лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец в полето на точка 12 „Вид осигурен”се попълва код 16.Когато е попълнен този код за вид осигурен, наредбата регламентира специфичен ред за попълване на декларацията:
?През периода, за който е установено сумирано отчитане на работното време в полетата на т. 16 „Дни в осигуряване – общо” се попълва 20000 и полетата на точки от 16.1 до 16.8 включително не се попълват. Попълват се и всички останали данни от декларацията в полетата на точки от 17 до 34 включително.
?След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се извършва преизчисление на работни дни в осигуряване за всеки месец и съгласно указанията за попълване се подава декларация, с попълнен в полето на точка 1 “Код корекция“ буква “К“ като в позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на точка 16 се посочат преизчислените дни. Освен коригираните полета, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация като в т. 12 „Вид осигурен“ отново се попълва код 16.
Относно поставения от Вас въпрос за начина, по който следва да се коригира подадената декларация образец 1 с попълнен код за вид осигурен 16, в случаите, в които за същите месец и година от същия работодател са подадени данни и с друг код за вид осигурен /например код 04 – за работещи по втори или допълнителен трудов договор/, следва да имате предвид следното:
От 01 януари 2013 г. с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. (обн. в ДВ. бр. 103 от 28.12.2013 г. в сила от 01.01.2013 г.) са променени правилата за коригиране на данни с декларация образец № 1. При попълнена в полето на точка 1 “Код корекция“ буква “К“ не се коригират данните в полетата на т. 2, 3, 4, 5 (5.1 и 5.2) и на точка 12 „Вид осигурен”. За да коригирате само подадената декларация образец 1 с код за вид осигурен 16 е достатъчно да подадете само една декларация с попълнени код корекция, код за вид осигурен 16 и съответните данни.
Във връзка с измененията и допълненията от 01 януари 2013 г. в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. има издадено и становище на НАП (Изх. №20-00-12 / 11.01.2013г.), което е публикувано на интернет страницата на агенцията (www.nap.bg.).
В допълнение Ви уведомяваме, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията с Националната агенция за приходите регистрираните лица посочват идентификацията и адреса си за кореспонденция. Идентификация по смисъла начл. 84 от ДОПК е: името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице; единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденец;адресите по чл. 8 от същия кодекс. Посочва се и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *