Прилагането на чл. 176в, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-94-К-180
Дата:15.02.2018 год.
ЗДДС, чл. 176в, ал. 1,
ЗДДС, чл. 176в, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 10;
ППЗДДС, чл. 111д, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 111д, ал. 2;
ППЗДДС, чл. 111д, ал. 5;
ЗАДС, чл. 20, ал. 2, т. 1;
ДОПК, чл. 83, ал. 4.
ОТНОСНО: Прилагането на чл. 176в, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Вна НАП, с вх. №……………………2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
От месец декември 2016 г. до този момент „………………….“ ЕООД не отговаря на условията по чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС – общата данъчна основа на сделките с горива за текущия месец e под 25 000 лв. Дружеството е предоставило обезпечение в пари в законоустановения срок.
Предвид изложената фактическа обстановкапоставяте следния въпрос:
Какво ще се случи с предоставеното обезпечение след изтичането на едногодишния срок по чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2018 г.) задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато данъчно задълженото лице за текущия данъчен период:
1. е извършило облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., или
2. общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива надвиши 25 000 лв., или
3. получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.
Съгласно разпоредбата на чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС обезпечението при доставки на течни горива се предоставя за срок една година.
В запитването сочите, че общата стойност на данъчните основи на извършените от „…………..“ ЕООД доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто от месец декември 2016 г. до момента на подаване на запитването е под 25 000 лв. В случай че не са налице условията на чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, на основание чл. 111д, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) предоставеното обезпечение се възстановява от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането, когато дружеството няма неуредени задължения за данък върху добавената стойност и в същия срок не е възложена ревизия.
Следва да се посочи, че при освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл. 176в,
ал. 10 от закона в деня на освобождаването, съгласно чл. 111д, ал. 5 от ППЗДДС и уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването. Когато не са налице обстоятелства за заличаване от регистъра, компетентният орган по приходите отказва заличаване на лицето от регистъра. Заличаването/отказът подлежи на обжалване по реда на чл. 83, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ЗАМ.
/АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ/ ‘

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *