Попълване на декларация образец № 1 в полето на

Изх. № М-26-Г-46
Дата 16.06.2011 г.
КСО – § 1, ал. 1, т. 2 от ДР
КСО – чл.9, ал.2, т.3
КТ – чл. 224
Наредба № Н-8
НЕВД – чл. 1, ал. 8, т. 7
ОТНОСНО:Попълване на декларация образец № 1 в полето на
точка 34 „Нетно възнаграждение”.
В отговор на Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /НАП/, Ви уведомяваме следното:
За всички лица, за които се дължат осигурителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство“ и/или фонд “Трудова злополука и професионална болест“, при попълване на Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице” съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица / Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./, се попълват и полето на точка 34 „Нетно възнаграждение”.
По смисъла на § 1, ал. 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ “Нетно възнаграждение“ е възнаграждението, получено след намаляването на изплатеното или начисленото възнаграждение с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Видно от описана в писмото Ви фактическа обстановка на лице в неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година – зачетен за осигурителен стаж /чл.9, ал.2, т.3 от КСО/, е изплатено обезщетениепо чл. 224 от Кодекса на труда /КТ/.
В разпоредбата на чл. 1, ал. 8, т. 7 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, изрично е посочено, че не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху паричното обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск – чл. 224 от КТ.
Въз основа на изложеното сума в полето на т. 34 „Нетно възнаграждение” не следва да бъде попълнена.
Относно подаване на декларация обрИзх. № 1 за лице в неплатен отпуск, подлежащо на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за здравното осигуряване, когато периода на неплатен отпуск не се зачита за осигурителен стаж по смисъла на КСО в полето на точка 12 „Вид осигурен” се посочва код 28. Полето на т. 34 „Нетно възнаграждение” не се попълва при този вид осигурен, като това е регламентирано в указанията за попълване на декларация образец №1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *