Попълване на декларации образец № 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за о

Изх. № М-26-З-11
Дата 18.04.2012 г.
Наредба № Н-8 от 29.12.2005 год.;
КТ, чл. 222, ал. 1.
ОТНОСНО:Попълване на декларации образец № 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, при изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.
В отговор на поставени от Вас въпроси в запитване, постъпило по електронната поща вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № М-26-З-11 / 12.03.2012 г., Ви уведомяваме следното:
По първи въпрос считаме, че е от компетентността на Министерство на труда и социалната политика.
По втори въпрос:
Съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” – Приложение 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./, данни за лицата, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по КТ се подават с попълнен код за вид осигурен 27. В полето на т. 14. „Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено” се попълва в две позиции първият ден в осигуряване, а в полето на т. 15 „Ден, в който осигуряването е прекратено/прекъснато” се попълва в две позиции последният ден в осигуряване.
В посоченият от вас конкретен пример, ако трудовият договор на лицето е прекратен считано от 30 януари, декларация образец №1 за времето, през което лицето е останало без работа /един месец, ако срока не е по-дълъг/ следва да се подаде по следния начин:
– един брой декларация образец №1 за януари с попълнени в:т. 12 „Вид осигурен” – код 27; т. 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено” – 30 януари;
– един брой декларация образец №1 за февруари с попълнени в:т. 12 „Вид осигурен” – код 27; т. 15 „Ден, в който осигуряването е прекратено/прекъснато” – 29 февруари.
По трети въпрос:
Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. се подава от работодателя за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителски пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички осигурени от тях лица и за дължимия данък по чл. 42 ЗДДФЛ. В декларацията съгласно указанията за попълване се посочват:
?в полето на т. 9 „Месец и година” – попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските и данъкът;
?в полето на т. 18 „Дата на изплащане/начисляване” се попълва датата /дд,мм,гггг/, на която са изплатени/начислени възнагражденията.
В полета на точки от7.1 до 7.4 „Код корекция” се попълва буква „К” само, когато се намалява размерът на декларираните задължения.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *