Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 69

Изх. № М-94-Д-80
Дата: 02.03.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1

ОТНОСНО: Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило по електронната поща и заведено с вх. № М-94-Д-80 от 22.01.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
През 2019 г. „….“ АД в ликвидация с ЕИК: …. начислява и изплаща ликвидационни дялове на физическо лице. Дружеството не удържа окончателен данък за доходите от ликвидационни дялове, тъй като има отрицателна разлика между стойността на ликвидационния дял (23.04 лв.) и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството (39,30 лв.).
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Дружеството трябва ли да посочи изплатения ликвидационен дял на физическото лице в Справката за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски за 2019 г. след като няма данък за деклариране в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ?
2. Ако отговорът на първият въпрос е ДА, то защо при посочването на този доход с код 814 в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ програмата иска деклариране на данък в съответното поле. При попълване на НУЛА при проверка на файла излиза съобщение, че има некоректно попълнени данни. Как да се декларира коректно изплатения ликвидационен дял, когато платецът не удържа окончателен данък?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
На основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията – платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Сред доходите, за които се предоставя информация по реда на цитираната разпоредба, попадат и подлежащите на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – виж чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
б) местно физическо лице от източник в чужбина.
Цитираната разпоредба е част от глава шеста на ЗДДФЛ и съответно визираните тук доходи следва да се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, доколкото в случая не подлежат на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК. В съответствие с разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗДДФЛ доходите по чл. 38, ал. 1, т. 2 се включват в справката за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на сумите – в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.
На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ образецът на справката се утвърждава със заповед на министъра на финансите и се обнародва в „Държавен вестник“. Актуалният за 2019 г. образец на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от ЗДДФЛ е утвърден от министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-1123 от 11.12.2019 г. и е обнародван в „Държавен вестник“ бр. 99 от 17.12.2019 г. В номенклатурата на кодове за вида на дохода, която е неразделна част от утвърдения образец, доходите от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на физически лица по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено да се посочват с код 814.
Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗДДФЛ окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията. В колона 11 от утвърдения образец на Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено да се посочва брутният размер на дохода, като в случая това е стойността на начисления ликвидационен дял, а не положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството.
В колона 13 от утвърдения образец е предвидено да се посочва размерът на удържания данък, като за доходите подлежащи на облагане по реда на глава шеста тук следва да се вписва окончателният данък по чл. 46 от ЗДДФЛ, доколкото същият следва да се определя и внася от платеца на дохода. Когато няма такъв данък в колона 13 се вписва нула. В тази връзка Ви информирам, че описаният от Вас технически проблем е отстранен и към настоящия момент посоченото в запитването Ви съобщение не се визуализира.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията

Вашият коментар