попълване на Сравка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. и декларация образец № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. от лице упражняващо свободна професия, което едновременно е осигурено и

2_433/ 15.03.2010 г.
КСО-чл.6, ал.8
ОТНОСНО: попълване на Сравка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. и декларация образец № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. от лице упражняващо свободна професия,което едновременно е осигурено и по трудово правоотношение
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че Вие сте лице упражняващо свободна професия-лекар. През 2009 г. се осигурявате ежемесечно върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица-260 лв. и сте подали данни с декларация образец № 1 с код за вид осигурен-22. През същата година работите и по две трудови правоотношения, като за периода от м.юли до м.ноември 2009 г. стеосигурен, по тези договори, върху максималния месечен размер на осигурителния доход-2000 лв. Поставяте следните въпроси: Как правилно да попълните Таблица1 и Таблица2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за тези месеци ? Трябва ли да коригирате подадената информация с декларация образец № 1 ? Следва ли да подадете молба за възстановяване на надвнесени осигурителни вноски ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата,регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство(чл. 4, ал. 4 от КСО).Осигурителните вноски са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово,върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /ЗБДОО/.
Освен „текущи” вноски, тези лица определят и окончателен размер на осигурителния доход въз основа на доходите декларирани в годишната данъчна декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата междудекларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година /чл.6, ал.8 от КСО/.
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морскителица/НООСЛБГРЧМЛ/, ако лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО работят по трудово правоотношение, осигурителните вноски за дейността им като самоосигуряващи се лица се внасят върху избран осигурителен доход. Сборът от възнаграждението и осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигурителни вноски, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Чрез Справката към годишната данъчна декларация се осъществява механизма за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. В колона 3 се попълват доходитеот трудовите правоотношения, а в колона 4 от Таблица 1 и 2 от Справката, следва да се посочи избрания осигурителен доход, върху който савнасяниавансово осигурителни вноски и който сумиран с данните от колона 3 не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход.Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е равен на максималния месечен осигурителен доход, останалите колони не се попълват и не се довнасят осигурителни вноски за съответния месец.
В съответните колони от 5.1 до 5.5се посочват получените облагаеми доходи, за всяка дейност поотделно. В колона 6 се попълва сборът от осигурителните доходи, върху които са дължими осигурителни вноски /колона 3 и 4/, а в колона 7 се вписва сумата от общия осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписани в колона 3 и колони от 5.1 до 5.5. Сумите, вписани в колона 7, не могат да надвишават максималния размер на осигурителния доход за съответния месец.
Общият годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблицата. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна – надвнесените суми се възстановяват, освен когато осигурителният доход по колони от 5.1 до 5.5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО. Осигурителна вноска не се довнася в случай, че сумите на ред 13 в колони 6 и 7 са равни.
В конкретния случай, съгласно изложеното в запитването, Вие неправилно сте определили и внесли авансовите осигурителни вноски, като не сте се съобразили с разпоредбите на чл.4, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ, и по точно внасяли сте авансови осигурителни вноски и замесеците в които осигурителния доход по трудовото правоотношение е бил равен или по голям от максималния размер на осигурителния доход.
Неоснователно внесените осигурителни вноски, могат да Ви бъдат възстановени или прихванати за изискуеми вземания по Ваше искане,по реда на чл. 128 – 129 от ДОПК.
По отношение на месечния осигурителен доход за 2009 г., който сте декларирали в декларация образец № 1, следва да имате предвид, че самоосигуряващите се лица, подали еднократна декларация образец № 1 с код 22 в т.12 «вид осигурен», в случаите когато настъпва промяна на осигурителния доход, например когато са осигурени по трудово правоотношение върху максималния месечен осигурителен доход, подават месечни данни в качеството си на самоосигуряващи се лица с код корекция и попълнен код 12 в т. 12 «Вид осигурен», считано от месеца в който е настъпила промяната до края на календарната година. Дните в осигуряване през месеците, в които е достигнат максималния размер на осигурителния доход по трудовото правоотношение се попълват в т.16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”.

Оценете статията

Вашият коментар