постъпило предложение във връзка с работата на ПОС-терминалните устройства (ПОС) и фискалните устройства (ФУ)

Изх. № М-94-С-350
Дата: 24.03.2020 год.
ДР на Наредба № 3 от 18 април 2018 г., § 1, т. 4

ОТНОСНО: постъпило предложение във връзка с работата на ПОС-терминалните устройства (ПОС) и фискалните устройства (ФУ)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №М-94-С-350/13.03.2020 г. В него поставяте предложения във връзка с работата на ПОС свързани с ФУ, както следва:
„Здравейте, Моля Ви да помислите за начин по който софтуера, който е интегриран в касовите апарати да бъде надграден с ПОС терминалните устройства. Това е пълно безумие да получавам касова бележка и бележа от ПОС терминалното устройство. По тази причина и не само в по-малките обекти, ПОС терминалите постоянно не работят. Предвид развитието на технологиите и всичко останало, подобна интеграция е не просто важно, а вече закъсняло. Дано се обърне внимание на подобна доработка, която неимоверно ще увеличи прозрачността и ще увеличи електронните разплащания. Поздрави“.
Благодаря Ви за предоставените предложения, като същите ще бъдат детайлно разгледани и обсъдени в НАП.
Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба №3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти – изм. и доп. ДВ.
бр. 50 от 25 юни 2019 г. терминално устройство ПОС (POS Terminal) е устройство, чрез което се извършват плащане на стоки и услуги, справочни и други платежни и неплатежни операции чрез използване на платежна или предплатена карта.
Уведомявам Ви, че към настоящия момент ПОС, използвани в търговските обекти от търговците се предоставят от доставчиците на платежни услуги. Съществуват различни модели ПОС (с контактни/безконтактни четци за дебитни/кредитни карти, с/без вградено печатащо устройство, с жично/безжично свързване и други специфики) за извършване на картови разплащания.
Всички търговци са задължени да използват само ФУ, които са от одобрен тип и отговарящи на изискванията на Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин – изм. и доп. ДВ. бр. 9 от 31 януари 2020 г. При желание от задължените лица за работа с ПОС в търговските си обекти, терминалното устройство/а може/могат да работи/ят свързано с или самостоятелно от ФУ, като независимо от реализацията лицата са длъжни да регистрират и отчитат картовите разплащания, като начин на плащане „дебитни/кредитни карти“.
Всички одобрени модели ФУ имат възможност за печат на свободен текст в рамките на фискален бон, като текста се маркира със знак „#“ на първата и последната позиция на реда.
Във връзка с гореизложеното и по отношение на издаваната хартиена разписка за извършена транзакция при разплащането с ПОС, Ви уведомявам, че ФУ тип електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери (включително за вграждане в автомат на самообслужване с електрическо захранване) и електронни системи с фискална памет имат възможност за печат на разписката от ПОС като свободен текст в рамките на фискален бон. В някои от големите търговски вериги, в които се използват ПОС без вградено печатащо устройство по инициатива на икономическите оператори, това е вече реализирано.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар