Постъпило запитване във връзка с облагане на доходи от източник в

. 96-Ж-37
Дата:17.02.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 4;
ЗДДФЛ, чл. 5;
ЗДДФЛ, чл. 6;
ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 7;
ЗДДФЛ, чл. 46, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 75;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 9.
Относно: Постъпило запитване във връзка с облагане на доходи от източник в
България и в Швейцария.
Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-Ж-37/18.11.2014 г., е изложена следната фактическа обстановка:
От 01.03.2012 г.упражнявате свободна професия в България, като от тази дата към настоящия момент заплащате дължимите данъци по сметка на НАП. Изяснявате, че осигурителните вноски за упражняваната от Вас дейност сте внасяла в България до месец август 2014 г. включително, като от месец септември 2014 г. дължимите осигуровки заплащате в Швейцария, където живеете, считано от 15.11.2013 г.
Услугите на своите клиенти в България оказвате дистанционно – чрез интернет и телефон, като по този начин не Ви се налага да пътувате до България. За извършените услуги получавате възнаграждения по банков път. Считано от 03.03.2014 г., Вие сте започнала стаж по специалността си в компания в Швейцария. Разрешително за работа сте получила на 09.07.2014 г. Изяснявате, че същевременно сте продължавала да оказвате услуги на своите клиенти в България. На основание чл. 13, ал. 3 от Регламент (EO) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност, компетентната институция в Конфедерация Швейцария, а именно Компенсационен фонд, кантон ……, Швейцария е определил, че считано от 01.09.2014 г., за Вас е приложимо швейцарското осигурително законодателство и Ви е издал формуляр А1. С оглед на това, от 01.09.2014 г., Вие внасяте осигурителни вноски в Швейцария. Към момента заплащате дължимите данъци върху доходите, реализирани в България по сметка на НАП, а данъците върху доходите Ви от източник в Швейцария, заплащате в посочената държава.
С оглед доизясняване на фактическата обстановка, Ви бяха изпратени допълнителни въпроси по имейл. В отговорите си уточнявате, че работите по трудов договор съгласно законодателството на Конфедерация Швейцария. Оказвате консултантски услуги (правни консултации – ревизиране на договори, оформяне на документи и др.) дистанционно на български клиенти – юридически лица. Не сте омъжена. Смятате да се установите трайно в Швейцария по лични причини. Уточнявате, че през 2014г. сте пребивавали в България не повече от 30 дни.
Във връзка с гореизложеното, желаете да получите отговор на въпроса на коя държава – България или Швейцария сте местно лице за 2014 г., съответно следва ли да подадете годишна данъчна декларация за 2014 г. в България, в която да декларирате и реализирания в Швейцария доход. Интересувате се от това следва ли да внасяте данък в България през 2015 г. за реализираните от източник в България доходи, както и необходимо ли е да представяте документи пред НАП, за да се докаже заплащането на данъци в Швейцария за реализираните доходи от източник в тази държава.
Предвид така представената фактическа обстановка и с оглед относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По смисъла на чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местно физическо лице (МФЛ), без оглед на гражданството, е лице:
-което има постоянен адрес в България, или;
-което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период (лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването му надхвърля 183 дни, като денят на излизане и денят на влизане  в страната се смята поотделно за дни на пребиваване в страната) или
-което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия,и членовете на неговото семейство, или
-чийто център на жизнени интереси се намира в България.
Попадайки в една от гореизброените хипотези, физическото лице се счита за местно по смисъла на българското законодателство, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 5 ЗДДФЛ, а именно: не е МФЛ  лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. (В тази връзка имайте предвид, че центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си – чл. 4, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Вие имате постоянен адрес в България, но с оглед изложените във Вашето запитване факти ако центърът на Вашите жизнените интереси за 2014 г. не е в нашата страна и не покривате поотделно нито един от останалите горепосочени критерии, Вие няма да бъдете квалифицирана като местно лице на България за данъчни цели за 2014 г., както по ЗДДФЛ, така и по смисъла на СИДДО с Швейцария.
С оглед гореизложеното, Вие не сте МФЛ на България за данъчни цели за 2014 г. Съгласно чл. 5 от ЗДДФЛ чуждестранни физически лица (ЧФЛ) са лицата, които не са местни и по смисъла на чл. 7 от ЗДДФЛ същите са носители на задължението за данъци само за придобити доходи от източници в Република България.
Правилата за класифицирането на доходи – като доходи от източници в нашата страна, са регламентирани с разпоредбите на чл. 8 от ЗДДФЛ. В чл. 8, ал. 6, т. 8 от ЗДДФЛ е посочено, че от източник в Р България са и възнагражденията за технически услуги.
По смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО, във връзка с препращащата норма на § 1, т. 8 от ДР на ЗДДФЛ, възнаграждения за технически услуги са плащанията с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице.
На основание чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ, възнагражденията за технически услуги, начислени/изплатени от местни лица в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък по реда на този закон, когато не са реализирани чрез определена база в страната. От изложените във Вашето запитване данни може да се направи извод, че Вие не формирате база в България.
Окончателният данък е в размер 10 на сто и се определя върху брутната сума на начислените/изплатените доходи (чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 37, ал. 2 от ЗДДФЛ).
На основаниечл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 – 9 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
За доходите на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ, на основание чл. 52, ал. 1, т. 5 от същия закон не се подава годишна данъчна декларация.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в другмеждународендоговор, ратифициран от Р България, обнародвани влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба.
В разглеждания случай Вие най-вероятно ще бъдете третирана като местно лице на Швейцария за данъчни цели за 2014 г.
По отношение облагането на реализираните от Вас доходи от източник в България, в разглеждания случай,приложение намират разпоредбите на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, обн. ДВ бр. 23 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г. (СИДДО между България и Швейцария) и по-специално чл. 14, ал. 1 от Спогодбата, съгласно койтодоходът на швейцарското местно лице ще бъде освободен от облагане с окончателен данък в България.
Наличието на основанията за прилагане на СИДДО се удостоверяват пред органите по приходите по реда на чл. 135 и сл. от ДОПК. Ако Вашият доход по всички договори, сключени между Вас и един и същ платец на доход, не надвишава 500 000 лева в рамките на календарната година, наличието на основанията за прилагане на СИДДО се удостоверява пред платеца на дохода. И в двата случая следва да представите удостоверение за местно лице на Швейцария за годината на реализиране на дохода, декларация за действителен притежател на дохода и за липса на определена база, чрез която се реализира доходът и доказателства за вида, размера и основанието за неговото начисляване.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/