Постъпило запитване във връзка с облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

Изх. № М-94-П-1108#1
Дата: 23.12.2020 г.

ЗКПО, чл. 3, чл. 13, чл. 20
СИДДО между България и Сингапур, чл. 10
СИДДО между България и САЩ, чл.10, чл. 22

ОТНОСНО: Постъпило запитване във връзка с облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

В писмено запитване посочвате, че българско дружество е собственик на други две дружества, учредени съответно в Сингапур и в САЩ. Не предоставяте информация за правно-организационната форма на чуждестранните дружества, както и за размера/броя на притежаваните от българското дружество дялове/акции в тези дружества. Няма данни за наличие на места на стопанска дейност на българското дружество в Сингапур и в САЩ. Изяснявате, че чуждестранните дружества разпределят дивидент в полза на българското дружество.
Поставяте въпроса кой е длъжен да плати данък дивидент според приложимата Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) със Сингапур и САЩ.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, при така изложената фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) местните юридически лица се облагат с данък по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. В случаите на приходи от дивиденти, отчетени от българско дружество, когато дивидентите са разпределени от чуждестранни дружества извън ЕС/ЕИП, същите се включват в данъчния финансов резултат, подлежащ на облагане с корпоративен данък, чиято ставка е 10 на сто съгласно чл. 20 от ЗКПО. Следователно, в разглеждания случай доходите от дивиденти, разпределени от дружествата в Сингапур и в САЩ следва да бъдат включени в данъчния финансов резултат на българското дружество и да бъдат обложени с корпоративен данък.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 13 от ЗКПО, когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответния международен договор.
Между България и Сингапур има сключена СИДДО (обн. ДВ, бр. 5 от 14.01.1998г., в сила от 26.12.1997 г.).
Съгласно чл. 10, ал. 1 от посочената СИДДО дивидентите, платени от дружество, което е местно лице на едната договаряща държава (в случая – Сингапур), на местно лице на другата договаряща държава (България), могат да се облагат с данък в тази друга държава т.е. в България. В следващата алинея 2 на посочения член е регламентирано, че такива дивиденти могат да се облагат с данък и в договарящата държава, на която дружеството, изплащащо дивидентите, е местно лице и в съответствие със законодателството на тази държава, но когато получателят на дивидентите е и техен притежател, наложеният данък няма да надвишава 5 на сто от брутната сума на дивидентите.
Независимо от разпоредбата на чл. 10, ал. 2, СИДДО със Сингапур предвижда специална хипотеза по отношение данъчното облагане на дивидентите, изплатени от дружество, което е местно лице на Сингапур на дружество, което е местно лице на България. Съгласно чл. 10, ал. 6 от разглежданата СИДДО доходите от дивиденти, платени в полза на местно лице на България от дружество, местно лице на Сингапур, няма да бъдат облагани с данък върху дивидентите допълнително от облагането с данък върху печалбата или дохода на дружеството, тъй като съгласно законодателството на Сингапур не съществува данък върху дивидентите отделно от данъка върху печалбата или дохода на дружеството. Доколкото в Сингапур не бъде наложен данък за дивидентите, платени от дружество, което е местно на Сингапур, на дружество, което е местно на България, то същите тези дивиденти подлежат на облагане с данък само в България по реда на ЗКПО, така както вече бе посочено по-горе. В разглеждания случай не следва да бъде прилаган метод за избягване на двойното данъчно облагане.
Между България и САЩ има сключена СИДДО (обн. ДВ, бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 15.12.2008 г.).
Съгласно чл. 10, ал. 1 от посочената СИДДО дивидентите, платени от дружество, което е местно лице на едната договаряща държава (в случая – САЩ), на местно лице на другата договаряща държава (България), могат да се облагат с данък в тази друга държава т.е. в България. В следващата алинея 2 на посочения член е регламентирано, че тези дивиденти могат да се облагат и в съответствие със законодателство в държавата на дружеството – платец на дивидентите (САЩ). В този случай обаче начисленият данък няма да надвишава 5 процента от брутната сума на дивидентите, в случай че притежателят е дружество, което притежава пряко поне 10 процента от акциите с право на глас на дружеството, което изплаща дивидентите, съответно 10 процента от брутната сума на дивидентите във всички останали случаи.
От изложеното дотук следва, че дивидентите, платени от дружество, което е местно лице на САЩ на дружество, което е местно лице на България се облагат с данък и в САЩ с данъчна ставка в размер на 5 на сто от брутната сума на дивидентите, в случай че притежателят е дружество, което притежава пряко поне 10 процента от акциите с право на глас на дружеството, което изплаща дивидентите, съответно 10 процента от брутната сума на дивидентите във всички останали случаи.
Доколкото няма данни българското дружество да е пенсионен фонд и да притежава място на стопанска дейност в САЩ, а платецът на дивидентите да е американска регулирана инвестиционна компания (RIC) или американски инвестиционен тръст, то по отношение на доходите от дивиденти следва да бъде приложено общото правило на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от СИДДО със САЩ.
В тази връзка следва да имате предвид разпоредбата на чл. 22, ал. 1, б „б“ от спогодбата, която въвежда обикновения данъчен кредит като метод за избягване на двойното данъчно облагане. Съгласно посочената разпоредба, когато местно лице на България получава дивиденти, лихви или авторски и лицензионни възнаграждения, които в съответствие с разпоредбите на член 10 (Дивиденти), член 11 (Лихви) или член 12 (Авторски и лицензионни възнаграждения) на тази спогодба могат да се облагат с данък в Съединените щати, България ще допусне, като приспадане от данъка върху дивидентите, лихвите или авторските и лицензионните възнаграждения на това местно лице сума, равна на данъка, платен в Съединените щати; такова приспадане обаче няма да надвишава тази част от данъка, както е изчислен преди приспадането, която е причислима към тези дивиденти, лихви или авторски и лицензионни възнаграждения, произхождащи от Съединените щати.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар