Поставени въпроси с Ваши писма изх. № 7108/11.12.2007г. и изх. № 7199/14.12.2007г., свързани със задължение за осигуряване на физически лица, декларирали доходи от продажба на продукти от горско стопа

Изх. №24-32-357
Дата:19. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: Поставени въпроси с Ваши писма Изх. № 7108/11.12.2007г. и Изх. № 7199/14.12.2007г., свързани със задължение за осигуряване на физически лица, декларирали доходи от продажба на продукти от горско стопанство и продукти от рибно стопанство с данъчна декларация по ЗДДФЛ
От предоставената допълнително фактическа обстановка се уточнява, че лицето в годишна данъчна декларация е декларирало доходи по смисъла на чл, 29, т. 1 и 2 (в сила до 31.12.2007г.) и чл. 29, т.1, б. а от ЗДДФЛ (от продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство) и няма регистрация в Регистър БУЛСТАТ.
Обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт са уредени с Кодекса за социално осигуряване (чл. 1 от КСО). В същия нормативен акт се регламентират кръговете осигурени лица, обхванати от системата на социално осигуряване в Република България.
Със Закона за данъците върху доходите е уредено облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец (чл. 1 от ЗДДФЛ).
Предвид спецификата на двете норми погрешна е хипотезата, че облагаеми доходи, получени от физически лица могат да бъдат основание за социално осигуряване.
В чл. 4, ал. З от КСО е регламентиран кръга осигурени лица, които задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. В чл. 5, ал. 2 от КСО законодателят дава определение за самоосигуряващо се лице – физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка. По отношение на самоосигуряващите се лица, обхванати от разпоредбите на чл. 4, ал. З от КСО задължението произлиза от упражняване на трудова дейност в хипотезата на т. 2 или регистрация и дейност
в хипотезите на точки 1 и 4. В същия смисъл са и разпоредбите на чл. 1, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Съгласно тези разпоредби физически лица, които нямат регистрация по смисъла на Наредба №3 – т. е. не са регистрирани земеделски производители, респективно не са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност са извън обхвата на чл. 4, ал. З от КСО, независимо, че са декларирали облагаем доход от горско стопанство, водно стопанство и растениевъдство. Обстоятелството на деклариране на този вид доходи не е определящо за идентификация на лицата като самоосигуряващи се по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО.
Във връзка с поставените въпроси от особено значение е да бъде обърнато внимание, че в случаите, когато същите лица се осигуряват здравно на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване е необходимо да извършат годишно изравняване на осигурителния доход за здравно осигуряване съгласно данните от данъчната декларация (Справка 2). По силата на чл. 13 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица в този случай те няма да подават Декларация обр. 6.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на планирано предоставяне на медицински услуги онлайн съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ЗюааДю Изх. № 26-Е-84Дата: 23.01.2018 год. ЗДДС, чл. 39 ОТНОСНО: данъчно третиране на планирано предоставяне на медицински услуги онлайн съгласно изискванията на Закона за данък

данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) на придобиване на съоръжения и последващото им безвъзмездно предоставян

.:№ 04-19-738Дата:18.10.2013 год. ЗДДС, чл. 10, ал. 1; ЗДДС, чл. 10, ал. 2; ЗДДС, чл. 79, ал. 1-7; ЗДДС, чл. 80, ал. 1, т. 1.Относно:

определяне на приложимото осигурително законодателство във връзка сРегламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за установ

Изх. № 53-00-39209.05.2013 г. Регламент (ЕО)883/2004чл. 16Регламент (ЕО) 987/2009 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” ……е постъпило Вашеписмено запитване,приетосвх. № 53-00-392 от 05.04.2013 г. относноопределяненаприложимотоосигурителнозаконодателствовъввръзкас Регламент

Становище на НАП с Изх. №20-00-149 от 11.06.2018 г.

Изх. №20-00-14911.06.2018 г.ЗДДС – чл.28ЗДДС- чл.21, ал.1ЗДДС – чл.21, ал.2В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило писмено запитване отправено от „Х“ ООД, прието с