Прилагането на § 15 и § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. №24-32-47
Дата:20.04.2012 год.
ПЗР на ЗДДФЛ, § 15;
ПЗР на ЗДДФЛ, § 18.
ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
По повод писма на Дирекции ОУИ – гр. … и гр. …, относно данъчно третиране на получена през 2010 г. безвъзмездна финансова помощ от земеделски производители, отпусната по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, Ви уведомявам за следното:
Съгласно § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ (Обн., ДВ, бр. 31/2011г.), доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като в Приложение 3 и 3а, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10.
Аналогичен е и текстът на § 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ (Обн., ДВ, бр. 99/2011 г.), според който доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.
Във връзка с прилагането на цитираните разпоредби се поставя въпросът кога следва да се приеме, че съответното плащане е за 2009 г., с цел евентуалното му освобождаване от данъчно облагане. Въпросът възниква, тъй като предоставянето на средствата не може да бъде обвързано с конкретна календарна година. От друга страна, при облагането на доходите на физическите лица меродавен е принципът на придобиването на дохода, т.е. облагаеми са доходите, придобити през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон (чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ).
Основен мотив при създаването на § 15, а впоследствие и на § 18 от ПЗР на ЗДДФЛ, е постигането на равнопоставеност при данъчното третиране на доходите, придобити от физическите лица, регистрирани тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, с оглед отмяната на чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2010 г.). Става въпрос за случаите, в които лицата е трябвало да получат въпросните субсидии или друг вид подпомагане през 2009 г., но по независещи от тях причини сумите са получени през 2010 г., респективно през 2011 г. В този смисъл е и становището на Дирекция „Данъчна политика” при , изразено в писмо Изх. № 16-12-29/30.03.2012 г., копие от което Ви изпращам.
От приложените към писмата Ви договори е видно, че същите са сключени на 12.10.2009 г. и на 20.10.2009 г. Съгласно чл. 23 от Наредба № 9 от 3 април 2008 г. на Министерството на земеделието и храните, първото плащане (в размер на левовата равностойност на 12 500 евро) е следвало да бъде направено до два месеца от датата на сключването на съответния договор, т.е. – до 12.12.2009 г., в първия случай и до 20.12.2009 г. във втория. Тъй като помощта и в двата случая е получена през 2010 г., приложима ще бъде разпоредбата на § 15 от ПЗР на ЗДДФЛ и на това основание първото плащане от помощта следва да се третира като освободен от облагане доход. Сумите, които лицата евентуално ще получат като втори транш по безвъзмездната финансова помощ и в двата случая ще се третират като облагаем доход за съответните физически лица.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

собствеността върху недвижим имот. Тъй като не можете да се легитимирате като собственик, в този случай данъчна оценка може да Ви бъде издадена въз основа на удостоверение, издадено от съда, пред койт

Изх.№20-00-244/11.07.2017 г.Чл. 20, ал. 1 от ЗМДТВ дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх.

социално и здравно осигуряване на гражданин на Индия, който работи по трудово правоотношение в Република България с разрешение за продължително пребиваване

94-М-146Дата:16.04.2013 год.ЗЗО, чл. 33;Регламент (ЕС) )№ 1231/2010Относно: социално и здравно осигуряване на гражданин на Индия, който работи по трудово правоотношение в Република България с разрешение