fbpx

ППЗДДС, чл.113, aл. 3,ЗКПО, чл.204, т. 3

2729/28.10.2008 г
ППЗДДС,чл.113, ал.3
ЗКПО, чл.204, т.3
Посочвате, че фирмата Ви е регистрирана по ЗДДС, с предмет на дейност международен автомобилен транспорт, като в момента осъществява и вътрешно общностен транспорт на стоки. Във връзка с тази си дейност извършва различни разходи, документирани с фактури с включен ДДС по ставката на съответната страна.
Поставяте следните въпроси:
1.Трябва ли фактурите, да се отразяват в дневника за покупки в колона 9 – ДО, ВОП без право на ДК;
2.Има ли специален ред за описване на тези фактури и подаване на информация до НАП, във връзка с насрещни проверкипри възстановяване на ДДС;
3.Има ли дружеството право на приспадане на ДК за разходите по експлоатацията и поддържането /гориво, резервни части, такси, автомивки и др./ на личен автомобил /6+1/, който искате да използвате за дейността на фирмата си?Подлежат ли на облагане по чл.204, т.3 от ЗКПО тези разходи?
С оглед изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС,изразяваме следното становище:
В чл.124, ал.1 от ЗДДС са посочени регистрите, които регистрираните по ЗДДС лица следва да водят задължително:
– дневник за покупките;
– дневник за продажбите
Предвид ал.6 на чл.124 от ЗДДС видът, съдържанието и изискванията към регистрите, както и редът и начинът на отразяването на документите в тях се определят с правилника за прилагане на закона.
Съгласно чл.113, ал.3 от ППЗДДС регистрираните лица следва да изготвят регистъра “Дневник за покупките“ по образец – приложение № 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството.
В ал.4 на чл.113 от ППЗДДС е посочено, че регистрираните лица предоставят информацията по ал. 1 и на магнитен или оптичен носител, респективно по електронен път по параметри и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12.
Считаме, че получените от Вас покупни фактури, издадениот страни членки следва да отразите в колона №9 на Дневника за покупки – ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС и вносът без право на ДК или без данък, както и вПриложение №12 на ППЗДДС, в клетка с № 01-30.
Относно правото на приспадане на ДК за разходите по експлоатацията и поддържането /гориво, резервни части, такси, автомивки и др./ на личен автомобил /6+1/ следва да имате предвид разпоредбата на чл.69 от ЗДДС, както и визираните в чл.71 отЗДДС условия за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит.
Предвид разпоредбата на чл.204, т.3 от ЗКПО, с данък върху разходите се облагат разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
Съгласно чл.215, ал.1 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 от ЗКПО са начислените през календарния месец разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство, до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.
Предвид ал.2 на чл.215 от ЗКПО когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, при определяне на данъчната основа по ал. 1:
1. разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри през текущия месец;
2. разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответното превозно средство за последните 12 месеца, включително текущия месец.
В ал.3 на същия член е посочено, че когато основата за облагане по ал.1 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци.
Горепосочените разпоредби са приложими при сключен договор за наем по реда на ЗЗД.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top