ППЗДДС, чл.26, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.31, т. 2, буква а,ЗДДС, чл.31, т. 2, буква б

2_422/01.04.2014г.
чл.26, ал.1, т.1 от ППЗДДС
чл.31, т.2, букви „а” и „б”от ЗДДС
В Дирекция ОДОП =========== е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията, с вх.№==========, в което е поставен следният въпрос, във връзка с извършване на бъдещо корабно снабдяване:
1. С какъв нормативно определен документ трябва да разполага доставчикът,
предвид чл.26 от ППЗДДС, за доказване на снабдяването по чл.31, т.2, букви „а” и „б”от ЗДДС на плавателни съдове, с място на изпълнение на територията на страната, от който е видно направлението на плавателния съд?
Във връзка с поставеният от дружеството въпрос, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципностановище:
Съгласно чл.31, т.2, букви „а” и „б” от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на:
– плавателни съдове, използвани за превоз на стоки или пътници в открито море;
– плавателни съдове, използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море.
В ЗДДС не е дадена легална дефениция на понятието ”открито море”. Според чл.1 от Конвенцията за открито море, ратифицирана с Указ №296 на Президиума на Народното събрание от 07.07.1962 г., в сила за България от 30.09.1962 г. думите ”открито море” означават всички части на морето, които не влизат нито в териториалното море, нито във вътрешните води на която и да е било държава.
Предвид разпоредбата на чл.26, ал.1 от ППЗДДС, за доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, букви “а“ и “б“ от ЗДДС на плавателни съдове, с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. когато конкретната доставка подлежи на митническо оформяне – митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение, или друг документ удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ съгласно митническото законодателство или ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
2. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване;
3.документи, удостоверяващи правото за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни);
4. фактура за доставката.
Видно от гореизложеното в чл.26, ал.1, т.1 от ППЗДДС са посочени както митническите, така и другите видове документи, с които трябва да разполага доставчикът, за доказване на снабдяването по чл.31, т.2, букви „а” и „б”от ЗДДС на плавателни съдове, с място на изпълнение на територията на страната, като е поставено изискването от същите да са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд, с огледдоказване, че плавателния съд се използва за превоз на стоки или пътници в открито море или за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море.
Следва да имате в предвид, че съгласно разпоредбата на чл.39 от ППЗДДС, в случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 – 38 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто, като данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС. Когато впоследствие се снабди с необходимите документи, той коригира резултата чрез анулиране на протокола, като за анулирането не се издава нов протокол.

Оценете статията

Вашият коментар