ЗДДС, чл.97а

2_421/25.02.2010 г.
ЗДДС, чл.97а
Видно от запитването ………… гимназия е бенефициент по договор, сключен с Център за развитие на човешките ресурси – номинирана Национална агенция на ЕК по програмата „Учене през целия живот”/като финансираща институция/, за отпускане на финансова подкрепа за проект за Мобилност – „Евро стандарти за вътрешен контрол в туризма”, по секторна програма в областта на професионалното образование и обучение „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот”. Съгласно дейностите по проекта ……………….. гимназия изпраща ученици в партньорска организация в Португалия, които ще ползват услугите по настаняване, обучение, технически визити, сертифициране, транспорт и т.н. Португалската фирма има VAT регистрация. ………… гимназия не е регистрирано лице по ЗДДС, т.к. извършва освободени доставки по чл.41 от с.з.
Към запитването е приложен и сключен договор между …………….. гимназия /организцация бенефициент/ и EUROYOUTH /организация домакин/, съгласно който организацията бенефициент и организацията домакин се задължават да проведат практиката, която е предмет и на договора подписан междуорганизацията бенефициент и Център за развитие на човешките ресурси.
При така описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Приложимли е чл.97а в конкретната ситуация и задължено ли е дружеството да се регистрира преди авансовото заплащане на услугите, които португалските партньори ще предоставят?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следнотостановище:
Съгласно сключения договор между ……………. гимназия /организцация бенефициент/ и EUROYOUTH /организация домакин/, организацията бенефициент се задължава да изплати на организацията домакин финансови средства за извършване на следните дейности:
1.Настаняване -…….. евро;
2.Културни мероприятия – ……… евро;
3.Администрация /в която се включва обучение/ -………. евро;
4.Трансфер /от и до летище/ ……… евро.
Видно от договора организацията домакин представя доклад за проведената практика, която се провежда при предварително изготвена програма, съдържаща се в Споразумение за обучение /чл.5 от договора/ и завършва с връчване на сертификати на участниците в проекта.
Съгласно чл.97а от ЗДДС, на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
Във връзка с приложението на чл.97а от ЗДДС е необходимо да се определи мястото на изпълнение на осъществените услуги от партниращата организация, предвид сключения между …………………….. гимназия /организация бенефициент/ и EUROYOUTH /организация домакин/ договор.
Видно от договора услугите за които се заплаща на организацията домакин са хотелски услуги, трансфер /от и до летище/, културни и образователни мероприятия. За всяка от услугите по договора е определена отделна цена Мястото на изпълнение на посочените услуги се определя на основание чл.21, ал.4, съответно т.1,б.”в”, т.2 и т.3 от ЗДДС и в конкретния случай за всяка от услугите то е извън територията на страната.
Предвид гореизложеното, разпоредбата на чл.97а от ЗДДС няма да се приложи, т.к. получените услуги не са с място на изпълнение територията на страната и данъкът не е изискуем от получателя.

Оценете статията

Вашият коментар