ППЗДДС, чл.56а

1211/31.07.2012
Чл.56а ППЗДДС
В писмено запитване, постъпило по електронен път вна НАП с вх. № …………….г., изпратено за отговор в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”…. с писмо вх. № …………. сте посочили, че във връзка с търговската си дейност дружеството осъществява внос на фаянс и теракота от Турция. Въз основа на количеството стока, посочено в издадената от чуждестранния доставчик фактура е изготвена митническа декларация за внос и е платен дължимият при вноса данък върху добавена стойност.
След пристигане на стоката на територията на страната е установено, че количеството получена стока е по-малко от посоченото във фактурата респ. платеният данък при вноса е в по-голям размер от дължимия данък.
С оглед изложената фактическа обстановка сте поставили следните въпроси:
1. При условие, че фирмата доставчик издаде кредитно известие към фактурата за доставка на стока, следва ли дружеството да го включи в дневника за покупки и с него да намали ползваният по митническата декларация за внос данъчен кредит?
2. Как следва дружеството да си възстанови платения в по-голям размер данък върху добавената стойност при вноса на стоката?
Предвид разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.55, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС данъчната основа при внос на стоки по чл.16 от закона е митническата стойност увеличена с:
– митните сборове, акциза и другите такси, дължими във връзка с вноса на стоките на територията на Европейския съюз, както и дължимите при внос на територията на страната;
– присъщите на вноса разходи, като разходи за комисионна, разходи за опаковка, транспорт и застраховка, реализирани до първото назначение на стоките на територията на страната.
При внос на стоки начисляването на дължимия ДДС се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническо задължение /чл.56 от ЗДДС/.
Промяната на определената при вноса данъчна основа се извършва по реда, регламентиран в чл.56а от ППЗДДС. Според ал.2 на чл.56а, когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките намалят дължимият данък върху добавената стойност спрямо данъка, посочен в митническия документ или друг документ за вноса, вносителят, ако е регистрирано по ЗДДС лице, извършва корекция на дължимия данък по вноса и на ползвания данъчен кредит за данъка, начислен по вноса, като:
1.отразява издадения от митническите органи административен акт за промяна в митническата стойност в дневника за продажбите;
2. отразява документа по т.1 в дневника за покупките.
Когато вносителят е ползвал данъчен кредит за начисления му по вноса данък, следва да извърши посочените записвания в дневниците в данъчния период, в който е получен административният акт или през един от следващите 12 данъчни периода.
Ако вносителят не е регистрирано по ЗДДС лице или ако платеният от него данък е без право на данъчен кредит, упражнява правото си на възстановяване на недължимо платения данък върху добавената стойност съгласно документа, издаден от митническите органи, по реда на чл.128 и чл.129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Оценете статията

Вашият коментар