Освобождаване от ДДС при внос на стоки по реда на чл.58, ал.1, т.6 от ЗДДС.

1239/21.05.2009
Чл.58, ал.1, т.6 ЗДДС
Относно: Освобождаване от ДДС при внос на стоки по реда на чл.58, ал.1, т.6 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението гр.В с вх. № г., изразявам принципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/:
В писмото сте описали следната фактическа обстановка:
За периода 02.05.2009 г. – 13.05.2009 г. в Митническо бюро Ш са оформени 66 бр. ЕАД за едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на ДДС – освободена доставка за друга държава членка, като в същите получател/вносител на стоките /клетка 8 на ЕАД/ от Турция е дружество „К” СРЛ, регистрирано за целите на ДДС в Румъния, а декларатор/представител /клетка 14 на ЕАД/ е ЕООД „М”, гр.Ш ЕИК по БУЛСТАТ, което за посочения период не е представило документ, че е акредитиран данъчен представител на румънското дружество.
С оглед изложените факти поставяте въпрос, относно приложимостта на чл.58, ал.1, т.6 от ЗДДС.
По смисъла на ЗДДС внос на стоки е въвеждането на необщностни стоки на територията на страната. Разпоредбата на чл.54, ал.1 от закона регламентира, чеданъкът при внос става изискуем на датата, на която възниква задължението за заплащането на вносни митни сборове на територията на страната или би следвало да възникне, включително когато задължението не съществува или размерът му е нула. За да се приложи режим на освобождаване от данък при внос на стокие необходимо да са изпълнени едновременновизираните в чл.58, ал.1, т.6 от ЗДДС условия.
Първото условие, регламентирано с чл.58, ал.1, т.6 е вносителят на стоките да е регистрирано по ЗДДС лице /местно или чуждестранно/:
На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната.
Местно лице, с облагаем оборот 50 х. лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, подлежи на задължителна регистрация /чл.96, ал.1/. Освен това законът дава възможност на всяко местно данъчно задължени лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация да се регистрира по избор /чл.100/.
Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва независима икономическа дейност и отговаря на условията за задължителна регистрация или за регистрация по избор също подлежи на регистрацияпо ЗДДС /чл.133, ал.1/.
По отношение регистрацията по специалния данъчен закон начуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията за задължителна регистрация или за регистрация по избор е налице аналогична разпоредба – чл.133, ал.2 ЗДДС.
И в двете хипотези на чл.133 от закона, регистрацията на чуждестранното лице се извършва чрез акредитиран представител, който представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения. Според ЗДДС всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите може да бъде акредитиран представител на чуждестранно лице. По силата на чл.135, ал.3 от закона акредитирания представител отговаря солидарно и неограничено за задължениятапо ЗДДС на регистрираното чуждестранно лице.
Документът, удостоверяващ регистрацията по ЗДДС на местните или чуждестранни лицае удостоверение за регистрация по образец, определен с ППЗДДС.
Второто условие, регламентирано с чл.58, ал.1, т.6 от закона е вносителят да осъществи със стоката последващавътреобщностна доставка.
Последваща вътреобщностна доставка е налице, когато регистрирано по ЗДДС лице – вносител, прехвърля възмездно правото на собственост или друго вещно право върху внесената стока на лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
По силата на чл.7, ал.4 от ЗДДС последваща възмездна вътреобщностна доставка на стока е налице и когато стоката е внесена на територията на страната от регистрирано по закона лице в рамките на неговата икономическа дейност, след което е изпратена или транспортирана от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС. За да се приложи режим на вътреобщностна доставка по чл.7, ал.4 от закона е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
– доставчик на стоката да е регистрирано по ЗДДС лице на територията на страната към датата на данъчното събитие;
– получател на стоката да е същото лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие.
– стоката да е изпратена или транспортирана от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС във връзка с неговата икономическа дейност;
– стоката да е произведена, извлечена, обработена, закупена, придобита или внесена на територията на страната за целите на икономическата дейност на лицето;
– транспортът на стоката да е от или за сметка на лицето.
Независимо, че в този случай няма прехвърляне право на собственост или друго вещно право върху стоката защото доставчикът и получателят са едно и също лице, разпоредбата на чл.6, ал.3 от ЗДДС приравнява операцията по изпращането на стоки в рамките на едно лице на доставка на стоки, а в хипотезата на чл.7, ал.4 от закона на вътреобщностна доставка на стоки.
Документите, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставкаса фактура за доставката, в която е посочен издаденият от друга държава членка идентификационния номер по ДДС на получателя, или протокол по чл.117, ал.2 от закона – в случаите на доставка в рамките на едно предприятие по чл.7, ал.4 от ЗДДС.
Третото условие, регламентирано с чл.58, ал.1, т.6 от закона е в съпровождащите транспортни документи да е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка.
От изложената фактическа обстановка, както и от приложените към запитването документи е видно, че вносител на стоките от Турция е търговско дружество „К”, регистрирано за целите на ДДС лице в Румъния. Към датата на данъчното събитие при вноса на стоките чуждестранното лице няма регистрация по ЗДДС на територията на страната, с оглед на което считаме, че не е изпълнено първото условие на чл.58, ал.1, т.6 от ЗДДС.
Дружеството „К – Румъния” е регистрирано по ЗДДС лице на дата на връчване на акта за регистрация т.е. на 15.05.2009 год.,
Предвид изискването на чл.7, ал.4 от ЗДДС, внесената на територията на страната стока от регистрирано по ЗДДС лице да е транспортирана за целите на икономическата му дейност от територията на страната до територията на друга държава членка, където същото лице е регистрирано за целите на ДДС считаме, че не е изпълнено и второто условие на чл.58, ал.1, т.6 от ЗДДС.
Освен това не са налице данни, че посоченото като декларатор/представител в клетка 14 на ЕАД българско дружество е придобило право на собственост или други вещни права върху внасяната стока. От приложеното към запитването пълномощно е видно, че ЕООД „М” е косвен митнически представител по смисъла на Митническия кодекс на Общността на румънското дружество.

Оценете статията

Вашият коментар