правилата за документиране на получения наем и облагането му с авансов данък и декларирането му.

2_296-2/02.03.2012
ЗДДФЛ, чл.45, ал.4
Отправили сте писмено запитване до ТД на НАП ….., офис …. с вх.№/…02.2012 г., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”- …. , заведено с вх.№ …/….02.2012 г., в което сте описали следната фактическа обстановка:
През 2011 година сте отдавали под наем помещение на „А”ЕООД, ЕИК …, със седалище гр…. . Дружеството при плащане на наема е отказвало да издаде сметка за изплатени суми и документ отразяващ удържания данък. При получаване на наема сте приспадали сумата за данък, която „А”ЕООД следва да внесе в бюджета.
Поставяте въпросите как да попълнитегодишната си данъчна декларация и от кого се дължи невнесения данък?
След проведен телефонен разговорсте ни предоставили по електронната пощакопия на разписки, които сте издавали и отразяващиразмера на получения наем от дружеството, след приспадане на данъка. Предоставили сте и копие на първа и последна страница на сключения договор за наем от ……07.2011 г., в който е уговорено наемна цена в размер на….. лева.
Предвид действащата нормативна уредба през 2011 година изразяваме следнотостановище относно правилата за документиране на получения наем и облагането му с авансов данък и декларирането му.
Когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице, на основание чл.44, ал.4 от ЗДДФЛ размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя като облагаемият доход по чл.31 се умножи по данъчна ставка 10%. Ако наемодателят е лице с 50 и над 50% намалена работоспособност, следва да удостовери това обстоятелство, като еднократно представи копие от валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК /чл.44, ал.5 от ЗДДФЛ/.
Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от наем издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.44 сметка за изплатени суми и служебна бележка. При така цитираните разпоредби на ЗДДФЛ наемателят следва да издава сметка за изплатени суми и служебна бележка нанаемодателя при всяко плащане на наема, включително и когато се изплаща наем, но данък не се удържа /в случаите, когато наемодателят е лице с 50 и над 50% намалена работоспособност/. На основание чл.65, ал.11 от ЗДДФЛ наемателят внася удържания данък в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на наема. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по място на регистрация на наемателя /чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ/.
За неизпълнение на така описаните задължения от страна на наемателяв чл.81 от ЗДДФЛ е регламентирано, че лице, платец на доход, което, като е задължено неудържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лева.С глоба или имуществена санкция до 250 лева се наказва и лице платец на доход, което, катое задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ когато платец на доходите от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, тогава същият е длъжен да изготви справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година и в срок до 30.04. на следващата година да я предостави в ТД на НАП по мястото на регистрацията си. За непредставяне или за несвоевременно представянена информацията по чл.73 от ЗДДФЛ, както и за посочване на неверни и непълни данни се налага поотделно глоба или имуществена санкция в размер до 250 лева за всяко физическо лице/чл.82 от ЗДДФЛ/.
В случай, че платеца на дохода от наем не е изпълнява задължението си да издава служебни бележки и сметка за изплатени суми при изплащане на сумите, следва своевременно да се уведомява писмено приходната администрация, с оглед извършване на проверка и предприемане на последващи действия..
Получилите доходи от отдаване на имущество под наем са длъжни да подадат годишна данъчна декларацияпо чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ, като към неяследва да приложат издадените им служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ, с цел установяване на получения облагаем доход и удържан данък/ чл.5., ал.4 от ЗДДФЛ/.
Обстоятелството,че платеца на дохода не е издал образците по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ не освобождава физическото лице от задължението да декларира брутния размер на придобития от него доход.
Декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ се подава в териториалната дирекция по постоянен адрес на лицето. Приемането на декларация може да бъде отказано само ако не е подписана или не е подадена от упълномощено лице, или не съдържа името и ЕГН за физическите лица, нерегистрирани в регистър Булстат/чл.99 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК//. При неиздаване на служебни бележки от страна на платеца на дохода и при наличие на разписки, подписани от наемателя, удостоверяващи размера на получения доход и удържания данъксчитаме, че следва да бъдат приложени към декларацията, ведно с копие от договора за наем, отразяващ наемната цена. Приложените документи са необходими с оглед изясняване на действителни факти по случая и определяне на данъчно задълженото лице за размера надължимия авансов данък.
В Част ІІІ-та, на ред1-ви от Приложение №6, съгласно указаниятасе посочва придобитият доход и удържания през годината авансов данък от платеца на дохода, като е посочено, че към декларацията се прилагат служебните бележки удостоверяващи техния размер. Липсата на такива, не води до освобождаване на лицето от попълване на коректна декларация с достоверни данни.
След приемане на декларацията органите по приходите извършват проверка по подадената декларацияи при установяване на несъответствиямежду съдържанието на декларацията и изискванията за попълването йили несъответствия между данните в декларациятаи данните, получени от органите по приходите от трети лица, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14 дневен срок./чл.103, ал.1 от ДОПК/.
Съгласно чл.18, ал.1 от ДОПКлице, задължено по закон да удържа и да внася данък или задължителни осигурителни вноски, което не удържи и не внесе данъка или вноските, е солидарно отговорно с носителя на задължението за неудържания или невнесен данък или осигурителните вноски. Отговорността на носителя на задължението се погасява, в случаите когатолицето задължено да удържа и внасяе удържало данъка или задължителните осигурителни вноски, но не ги е внесъл/чл.18, ал.2 ДОПК/. В случаите на чл.18 от ДОПК отговорността на третите лица се установява с ревизионен акт.
Годишната данъчна декларация за 2011 година се подава в срок до 2 май 2012 г., предвид което следва да предприемете действия за снабдяване с изискуемите от закона документи, както и да уведомите Национална агенция по приходите за извършване на проверка по спрямоплатеца на дохода.

Оценете статията

Вашият коментар