данъчно третиране на транспортни услуги по ЗДДС.

2_2964/26.07.2007г.
ЗДДС – чл.21, ал.2, т.2
ППЗДДС – чл.23, ал.2
ОТНОСНО: данъчно третиране на транспортни услуги по ЗДДС.
На Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” – гр.Варна с вх.№ ………………, в което поставяте въпроси относно данъчно третиране на извършена от дружеството транспортна услуга между две места на територията на страната, възложена от белгийска фирма с направление на стоките – трета страна, на основание разпоредбите на ЗДДС и правилника за приложението му, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.21, ал.2, т.2 от ЗДДС мястото на изпълнение на транспортната услуга се определя от гледна точка на реализирания пробег.
За гореописаната транспортна услуга не са приложими разпоредбите на чл.22 от ЗДДС, тъй като същата не попада в обхвата на транспортните услуги, извършвани в рамките на Общността /доставчикът осъществява превоза само на територията на страната/.
Дружеството, като изпълнител на превоза, може да приложи нулева ставка по ДДС, когато едновременно са изпълнени следните условия:
-превозът между две места в страната е свързан с международен транспорт на стоки по смисъла на чл.30, т.1 и 2 и
-при наличие на документите, изброени в чл.23, ал.2 от ППЗДДС: превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач; копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения, в която е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът; фактура за доставката.
Ако не са изпълнени горепосочените условия, доставката на транспортна услуга с място на изпълнение на територията на страната е облагаема по смисъла на чл.12, ал.1 от закона с 20 % ДДС.
Във връзка със зададените от вас въпроси приложено изпращаме Ви копие от Становище за практическо приложение на чл.22, чл.29 и чл.30 от ЗДДС Изх.№93-04-44/08.03.2007г. на Министерството на финансите.

Оценете статията

Вашият коментар