правната квалификация, реда за обжалване, компетентния орган и пр., свързани с удостоверенията за данъчна оценка на недвижими имоти, Ви уведомяваме

Изх. № 06-00-35
София 15.12.2006
ДО
………………….
Уважаеми г-н ……………….,
В отговор на поставените въпроси относно правната квалификация, реда за обжалване, компетентния орган и пр., свързани с удостоверенията за данъчна оценка на недвижими имоти, Ви уведомяваме:
По силата на чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ удостоверенията за данъчна оценка на недвижими имоти се издават от служители на общинската администрация по местонахождение на имота.
При прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти и в другите хипотези по чл. 264, ал. 1 ДОПК и в случаите по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ служителите на общините издават или отказват издаването на удостоверения за данъчна оценка, като упражняват правата и задълженията на органи по приходите.
Удостоверението за данъчна оценка на недвижим имот е документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по смисъла на чл. 88 ДОПК, спрямо което намира приложение специалното производство за издаване и обжалване на такива документи, уредено в глава дванадесета „Административно обслужване” на ДОПК.
Отказът за издаване на удостоверение може да се обжалва по административен ред пред ръководителя на звеното за местни приходи. /териториалния директор на НАП – чл. 92, ал. 1 ДОПК/. Мълчаливият отказ може да се обжалва пред същия орган в 14-дневен срок от изтичането на срока, в който документът е следвало да бъде издаден /чл. 92, ал. 2 ДОПК/.
Отказът за издаване на удостоверение може да се обжалва и направо пред административния съд по местонахождение на общината /териториалната дирекция,чл. 95, ал. 1 ДОПК/.
Производството за издаване и обжалване на документи, уредено в ДОПК, е специално по отношение на производствата за извършване и обжалване на административни услуги, спрямо които се прилагат разпоредбите АПК за издаване и обжалване на индивидуални административни актове /§ 8 от ПЗР на АПК/. То се развива пред определени от закона органи със строго регламентирана компетентност, поради което е недопустимо предвидените документи, в случая удостоверения за данъчна оценка,да се издават от друг орган, в частност откмета на общината.
Удостоверението за данъчна оценка не е индивидуален административен акт по чл. 21, ал. 4 АПК, но волеизявлението за издаване или отказа да бъде издадено удостоверение за данъчна оценка /документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения/, е индивидуален административен акт по чл. 21, ал. 3 АПК .
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНА НАП:
/М. МУРГИНА/

Оценете статията

Вашият коментар