правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл.7, ал.1 от ЗДДС, дадени от Централно управление на НАП с писмо изх. № 24-00-27 от 21.04.2007г.

1198/19.11.2015
Чл.7 ЗДДС
В писмено запитване, постъпило в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с писмо вх. № …….г. сте цитирали относимите към вътреобщностните доставки на стоки разпоредби на чл.7, ал.1 и чл.53, ал.2 и ал.3 от Закона за данъка върху добавената стойност, както и разпоредбите на чл.45от Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавена стойност, указващи документите с които се удостоверява извършването на вътреобщностни доставки.
Посочили сте, че за да бъде третирана извършената от дружеството Ви доставка на стоки като вътреобщностна или като доставка по смисъла на чл.7, ал.5, т.6 от ЗДДС – доставка от регистрирано по този закон лице – посредник в тристранна операция, до придобиващ в тристранна операция, законът изисква получателят по доставката да е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Поставили сте следния въпрос: На кой сайт дружеството следва да извърши проверка на валидността на ДДС-регистрацията на търговски партньори от държави членки на ЕС?
С оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/ изразявам следното становище:
Съгласно чл.7, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
За да е приложим режимът, установен за ВОД по чл.7, ал.1, за дадена доставка на стоки следва да са налице кумулативно следните условия:
– доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице на територията на страната;
– получателят е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
– предмет на доставката са стоки;
– възмездност на доставката;
– транспортиране на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка.
Валидността на идентификационния номер на получателя може да се установи от доставчика като се направи справка в Интернет на следния адрес:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm
или на страницата на НАП на адрес http://www.nap.bg/, раздел „Е-услуги“, подраздел „Данъци“, част „Данък добавена стойност“.
Направената справка може да бъде разпечатана от доставчика на датата на данъчното събитие и да бъде приложена към документите, визирани в чл.45 от ППЗДДС, които доказват обстоятелствата за наличие на ВОД.
На интернет страницата на НАП можете да намерите подробни указания относно правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл.7, ал.1 от ЗДДС, дадени отна НАП с писмо Изх. № 24-00-27 от 21.04.2007г.

Оценете статията

Вашият коментар