ЗДДФЛ, чл.33, aл. 3

1190/20.09.2013
ЗДДФЛ, чл.33, ал.3
Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОДОП-…. при ЦУ на НАП, в което сте описали следната фактическа обстановка:
През 2013 годинасте сключили договор за търговия с валута с „А”АД/инвестиционен посредник/ в следствие на което участвате в търговия с чуждестранна валута /валутни двойки/организирана от валутна борса „FOREX”. Описвате, че при извършване на сделки на FOREX пазара, се получават приходи и се реализират загуби в зависимост увеличението или намалението на стойността на дадена валута/базова/, спрямо другата такава резервна включена във валутната двойка, като съотношението между двете валути се определя посредством котирания от инвестиционния посредник валутен курс, съответстващ на моментното състояние на двете валути на международния валутен пазар.
Приложили сте копие на договор за търговия с валута, благородни метали и ДЗР № г., сключен с «А»АД и дневно извлечение от партидата Ви, съдържащо информация за приключилите транзакции и отворените позиции по видове валутни двойки.
Поставили сте следния въпрос:
Полученият доход необлагаем ли е по смисъла на чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ във вр. с т.11 от §1 от ДР на ЗДДФЛ и представлява ли валутния пазар FOREX, регулиран пазар по смисъла на данъчния закон или доходът е облагаем?
В чл.13, ал.1, т.2, б.”в” от ЗДДФЛ, като изключение по отношение на необлагаемите доходи от продажба или замяна на движимо имущество, са посочени доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута, които за целите на ЗДДФЛ са облагаеми доходи. Съответно, съгласно чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба по ал. 3 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател./чл.33 ал.4/.
Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари – чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ.
Начина за изчисляване на средно претеглена цена по смисъла на ЗДДФЛ е определен в пар.1 т.47 от ПЗР на същия закон.
Годишната данъчна основа е облагаемият доход по чл.33, придобит през данъчната година/чл.34 ЗДДФЛ/.Данъкът е 10% на сто /чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ/.
По отношение определяне на датата на придобиване на дохода в чл.11 от ЗДДФЛ е въведено изключение от общия принцип за доходитепридобити в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл.33, ал.3от с.з. и това съгласно ал.2 е датата на прехвърлянето.
С оглед горните правила за получаване на дохода,полученият такъв през 2013г. следва да се декларира с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ до 30.04.2014г. /чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ/. Дължимият данък се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация./чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ/
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срока по ал. 1 по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че не са приложили ал. 2./чл.53 ал.3 от ЗДДФЛ/
В посоченият от Васчл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, е регламентирано, че не са облагаеми с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби, като в “Разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 се включват сделките:
а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Сделките с валута не попадат в обхвата на приложното поле на чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ. Видно от предвидените изключения в обхвата й са: сделките с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права. В глава единадесета,Раздел ІІ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се урежда търговото предлагане на закупуване и замяна на акции.
Предвид гореизложеното полученият доход от търговия с валута е облагаем по описания ред.
Относно поставеният въпрос дали валутния пазар FOREXпредставлява регулиран пазар ви уведомяваме, че съгласно чл.73 от Закона за пазарите на финансови инструменти регулиран пазар е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му. Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на дял III от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Ако FOREX отговаря на тези изисквания същият ще се счита за регулиран пазар.
В приложеният договор е посочено изискване да извършвате сделките на нерегулирани пазари.
При условие че се разпореждате с финансови инструменти, попадащи в обхвата на чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, следва да извършвате преценка за наличие и на всички останалиобстоятелства от цитирана норма, както и дали съответната борса е регулиран пазар по смисъла на даденото определение.

Оценете статията

Вашият коментар