правната регламентация на вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС е издадено становище изх. № 91-00-241 от 04.06.2009 г. на изпълнителния директор на НАП. Същото може да н

2_ 814/30.05.2012
чл.13, ал.1 от ЗДДС,
чл.163а от ЗДДС
чл.117, ал.2 от ЗДДС.
„..” ООД е регистрирано като предприятие с предмет на дейност : производство на добавки за фуражи. Дружеството има издадено Удостоверение за регистрация № …. от МЗХ- БАБХ- ОДБХ на Предприятие за производство на добавки за фуражи, което отговаря на Регламент /ЕО/ 1069/2009г. като обект техническо предприятие за странични животински продукти – категория 3. Обектът е вписан в регистъра на обектите за производство на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора.
Основна суровина за производството на крайния продукт са пера и кръв от птици. Същите са в състава на чл.10, б. „г” и „н” на Регламент 1069/2009г. Суровината няма да се заплаща, тъй като същата е отпадъки те биха я предали за унищожаване в Екарисаж и да заплатят за тази услуга. Доставката се осъществява с нает транспорт и специализирани контейнери за превоз на странични животински отпадъци.
Къмзапитването не саприложени договори за доставката на странични животински продукти.
Въпросите са:
1. При получаване на суровината от Румъния и други страни членки има ли ВОП?
2. Ако е налице ВОП, какво е основанието за изискуемост на данъка от получателя– чл.84 или чл.163”а” от ЗДДС?
3. Как следва да бъде определена цената на суровината , респ. данъчната основа за издаването на протокола по чл.117 от ЗДДС? За да се приложи т.4 на СС №2 – Материални запаси, при условие, че цената на придобиване е нула, достатъчно ли е да се наберат другите разходи , направени във връзка с доставянето- транспорт и др. подобни?
При така изложената фактическа обстановка и предвид факта, че към запитването не са приложени договори за доставки на странични животински продукти,изразяваме следното принципно становище:
1. Разпоредбите на чл.2 т.2 от ЗДДС определят като обект на облагане всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или лице, за което е възникнало задължение за регистрация. Съгласно чл.13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиване на право на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл.6, ал.2 , която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Следователно, възмездността е задължително условие за да е налице облагаемо придобиване по ЗДДС. Определението за възмездност следва да се изведе по аргумент на противното от §1, т.8 от ДР на ЗДДС, съгласно която „Безвъзмездна е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото”. Получаването на стоки при безвъзмездни придобивания не представлява ВОП, тъй като липсва възмездност. В ЗДДС нямаизрична норма, която да приравнява такива безвъзмездни придобивания на ВОП.
Доставките се осъществяват с нает транспорт и специализирани контейнери. По аргумент на чл.128 от ЗДДС транспортът не може да се счита за съпътстваща доставка, която да определи възмездност на главната, тъй като е договорен отделно и се извършва от трето лице. Следователно при условие, че не е договорено възнаграждение за доставката на странични животински продукти , за получателя не е налице ВОП по смисъла на чл.13 от ЗДДС. Като безвъзмездно придобиването на стокитее извън обхвата на ЗДДС и не подлежи на облагане. За дружеството не възниква задължение заиздаване на Протокол по чл.117 , ал.2 от ЗДДС.
Уведомяваме Ви, че относно правната регламентация на вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС е издадено становище Изх. № 91-00-241 от 04.06.2009 г. на изпълнителния директор на НАП. Същото може да намерите в интернет страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg.
2. Тъй като липсва възмездност на доставката за Вас като получател не възниква задължение за прилагане на чл.163б от ЗДДС.
3. По отношение на счетоводното отчитане на безвъзмездното придобиванена материални запаси и приложението счетоводните стандартиВи уведомяваме, че Националната агенция за приходи не е компетентна да изрази становище по счетоводното законодателство . Компетентен орган е , Дирекция ” Данъчна политика”. Считаме, че във вашия случай са приложими СС2„Отчитане на стоково – материалните запаси” и СС 20 „ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »