Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за покупката на автомобил с места за сядане „6+1“

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за покупката на автомобил с места за сядане „6+1“

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-163/ 14.05.2021 г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на правото на данъчен кредит при покупката на автомобил с брой на местата за сядане „6+1“.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество, което е регистрирано по материалния закон, се занимава с търговия на дребно с други нехранителни стоки, неквалифицирани другаде по НКИД. Закупен е употребяван лек автомобил, марка BMW, модел X5хDrive 40i, с брой места „6+1“. Същият се използва за превозване на стоки от други градове на България, както и за лични нужди.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
Фирмата има ли право да ползва данъчен кредит при покупката на съответния автомобил?
Предвид така изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Независимо от горната разпоредба, текстът на чл. 70 от закона предвижда ограничения на това право в конкретни случаи. По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил.
В параграф първи, т. 18 от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието „лек автомобил“ за целите на закона: „лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата за сядане, без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, автомобилът, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.
Доколкото в запитването е посочено, че закупеният от дружеството автомобил е с „6+1“ места, е видно, че същият не попада в ограничителните разпоредби на чл. 70, ал. 1, т. 4 от закона.
Предвид обстоятелството, че сте посочили в запитването, че същият ще се ползва както за дейността на дружеството, така и за лични нужди, Ви обръщам внимание на следното:
От 01.01.2017 г. е в сила разпоредбата на чл.71б от ЗДДС, съгласно която за различни от недвижими имоти стоки (какъвто е автомобилът) и които биха били дълготрайни активи, и които ще се използват едновременно от регистрираното лице, както за извършване на независимата му икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за лични нужди на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност, възниква право на данъчен кредит само за частта от начисления данък, съответстваща на използването на актива за независимата икономическа дейност. Частта от начисления данък, която е с право на приспадане на данъчен кредит се определя по реда на чл.71а от ЗДДС.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар