Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за направените инвестиционни разходи по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци“ по ОП „Околна среда“ приоритетна ос „Отпадъци“

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за направените инвестиционни разходи по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци“ по ОП „Околна среда“ приоритетна ос „Отпадъци“

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-3 от 20.02.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на правото на данъчен кредит във връзка с извършените от Община В… инвестиционни разходи по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци“ по ОП „Околна среда, приоритетна ос „Отпадъци“.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваната от Вас община има спечелен проект по ОП „Околна среда“ приоритетна ос „Отпадъци“. Съгласно представения проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини В… и Р…“ данъкът върху добавената стойност не представлява допустим разход по процедурата.
В тази връзка, съобразно Указание ДНФ № 3/ 23.12.2016 г. на министъра на финансите, всяка община, в качеството си на бенефициент на безвъмездна финансова помощ, следва да определи начисления данък върху добавената стойност по получени доставки на стоки и/ или услуги или извършени плащания в изпълнение на проект като възстановим или невъзстановим данък. Съгласно Раздел III “Общи условия“ към Указание ДНФ № 3/ 23.12.2016 г. на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМР на ЕС, за програмен период 2014 – 2020 година, бенефициентът определя данъка върху добавената стойност за възстановим по смисъла на параграф първи, т.1 от Допълнителната разпоредба на Постановление № 189 на Министерския съвет от 28.07.2016 г. при изпълнение едновременно на определени условия, на които, посочвате, че община В….. отговаря.
Дейностите, които община В….. ще извършва, попадат в представения в Приложение № 2 от Указание ДНФ № 3/ 23.12.2016 г. на министъра на финансите, примерен списък на дейности, извършвани по проекти, финансирани със средства от оперативните програми на ЕС и свързаното с тях третиране на данъка върху добавената стойност като възстанови/ невъзстановим.
Във формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОПОС е записано, че след изграждане на инфраструктурните обекти, същите ще бъдат предадени за ползване срещу заплащане, като в резултат на тези дейности ще се отделят отпадъци, които ще са предмет на последваща реализация. Общината няма все още сключен договор с ползвател, тъй като съоръженията са все още в процес на изграждане.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили въпрос дали Общината има право да ползва данъчен кредит за направените инвестиционни разходи по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини В…. и Р…“, независимо, че същата няма все още подписан договор с ползвател поради изложената по-горе причина?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за извършените разходи във връзка с изграждането на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци следва да имате предвид разпоредбите на Глава седма „Данъчен кредит“ от Закона за данък върху добавената стойност.
По смисъла на чл.69, ал.1 от материалния закон, когато регистрирано лице използва стоките и услугите, които е закупило за целите на извършваните от него облагаеми доставки, то има право да приспадне платения от него данък върху добавената стойност при покупката им, както и начисления данък при внос на стоки по чл.56 и чл.57 от закона, и изискуемия от него данък като платец по глава осма от закона.
С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от Общината доставки, за които ще се използват свързаните с изграждането на посочената инсталация получени стоки и услуги.
Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице съгласно чл.70, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или 74, когато стоките и услугите, финансирани по оперативна програма, са предназначени за:
-извършване на освободени доставки по Глава четвърта на ЗДДС или
-безвъзмездни доставки на стоки и/ или услуги в случаите, когато не са приравнени на възмездни доставки на основание разпоредбите на чл.6, ал.3 и чл.9, ал.3 от закона или
-дейности, за извършването на които бенефициентът не е данъчно задължено лице, т.е. различни от изброените в чл.3, ал.5, т.1 и т.2 от материалния закон.

Тъй като във формуляра за финансиране на инвестиционния проект по ОПОС сте посочили, че след изграждане на инфраструктурните обекти, същите ще бъдат предадени за ползване срещу заплащане, следва да имате предвид, че ако Общината възнамерява да предоставя само възмездно правото на ползване на съответната инсталация на трети лица, за същата ще възникне право на приспадане на данъчен кредит, включително и за дейностите по подготовка и изпълнение на проекта, респективно ще е налице възстановим данък върху добавената стойност.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар