право на данъчен кредит от регистрирано по ЗДДС лице за лек автомобил и третиране на разходите за експлоатация по ЗКПО

Изх. № 24-33-219
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: право на данъчен кредит от регистрирано по ЗДДС лице за лек автомобил и третиране на разходите за експлоатация по ЗКПО
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-219/10.04.2007 г. г на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, българска фирма, регистрирано по ЗДДС лице, закупува лек автомобил за целите на дейността си, която е търговия на едро и дребно, монтаж, ремонт и поддържане на климатични системи за фирми и физически лица.
По Първи въпрос:
Съгласно чл.68, ал.1 от ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по Закона за:
– получени от него стоки или услуги по облагаема доставка ;
– извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за
облагаема доставка;
-осъществен внос; и
-изискуемия от него данък като платец по глава осма от материалния закон.
По смисъла на чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – също регистрирано по Закона лице, му е доставил или предстои да му достави, когато същите тези стоки и услуги се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки.
Независимо от обстоятелството, че горепосочените условия са изпълнени за лицето придобило лекия автомобил, съгласно разпоредбите на чл.70, ал.1, т.4, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато е придобит, внесен или нает лек автомобил.
Хипотезите, при които не се прилага ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит за придобит, внесен или нает лек автомобил, са:
– когато съответното превозно средство се използва единствено за транспортни
и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни , включително при последващата им продажба;
-превозното средство е предназначено единствено за препродажба / търговски
наличности/;
-стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба /търговски
наличности/, включително след преработка;
-стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или
експлоатацията на превозните средства, посочени по – горе.
Следователно, само в случаите, в които регистрираното лице – придобиващо лек автомобил, отговаря на горепосочените изисквания на чл.70, ал.2 във връзка с ал.2, т.4 от Закона, за същото ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за начисления му при доставката данък.
Тъй като в отправеното ни Запитване посочвате, че предмет на дейност на фирмата е търговия на едро и дребно, монтаж, ремонт и поддържане на климатични системи, считаме, че е налице ограничението за правото на приспадане на данъчен кредит, съгласно чл.70, ал.1, т.4 от материалния закон.
По Втори въпрос:
Съгласно посочената в запитването фактическа обстановка основната дейност на дружеството е търговия на едро и дребно, монтаж, ремонт и поддържане на климатични системи на фирми и физически лица. Във връзка с осъществяване на дейността предприятието ще закупи фирмен лек автомобил.
Данъчното облагане по реда на чл. 204, т. З от ЗКПО е поставено в зависимост от начина на използване на превозните средства /лек автомобил/ – във връзка с дейността на предприятието в т.ч и за управление или за други цели. Поради това за преценка на необходимостта от облагане с данък върху разходите е необходим анализ на конкретните обстоятелства, при които са извършени разходите за превозното средство.
Когато лекия автомобил се използва едновременно за извършване на основната дейност и на управленската дейност, за определяне размера на данъчната основа за облагане следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 215 от ЗКПО, а именно:
-разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри през текущия месец;
-разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри от съответното превозно средство за последните 12 месеца, в т.ч. текущия месец.
Определянето на обхвата на разходите, които се облагат с данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация е направено с § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗКПО.
Към определената данъчна основа се прилага данъчната ставка от 10%, регламентирана с чл. 216 от ЗКПО.
Доказването на разходите за поддръжка и експлоатация свързани с основната дейност /дейността по занятие/, се доказва чрез документи, изискуеми по реда на чл. 10 от ЗКПО и Закона за счетоводството: фактури, вкл. фискален бон и пътни листове, удостоверяващи осъществяването на превози във връзка с извършваната дейност. Освен това следва да се съставят и други документи – протоколи за приемане и предаване на извършената работа, заявки за посещения във фирмите по повод на възникнали нужди и други документи с подобен характер, разработени като вътрешен документооборот, които могат да послужат за доказване на изминатите километри по пътни листове във връзка с извършваната дейност. Наличието на доказателства, че автомобилът се използва само за осъществяване на тази дейност, е задължително условие, за да не се облагат разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация с данък върху разходите.
В случаите, когато не е налице документална обоснованост, разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на лек автомобил, с който се осъществява дейността не се облагат с данък върху разходите по реда на чл. 204 от ЗКПО, а се прилага разпоредбата на чл. 26, т. 1 от ЗКПО и се увеличава финансовият резултат.
Освен необходимата документална обоснованост, за правилното определяне на данъчната основа за облагане по реда на чл. 204 от ЗКПО е необходимо воденето на аналитична отчетност в зависимост от спецификата на дейността за случаите, в които лекия автомобил се използва от лица, които съгласно съдебно решение, по устав на дружеството или съгласно договор за управление са определени да осъществяват управленски и контролни функции т.е. извършват управленска дейност.
Когато лекият автомобил се ползва за лични нужди, отчетените разходи с такъв характер не се признават за данъчни цели по реда на чл.26, т. 1 от ЗКПО – разходи, несвързани с дейността.
По Трети въпрос:
В конкретния случай на запитването, за конкретното лице – придобиващо лекия автомобил е налице ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит по смисъла на чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС, поради което, считаме, че е налице разпоредбата на чл.50, т.2 от материалния закон, а именно, че се счита за освободена доставката на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса на които не е бил</ налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70.
//

Оценете статията

Вашият коментар