документално оформяне и деклариране на получени аванси по ВОД

Изх. № 24-33-209
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: документално оформяне и деклариране на получени аванси по ВОД
Уважаема госпожа,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-209/02.04.2007 г..Ви уведомява следното:
Съгласно посоченото в запитването, фирмата има за предмет на дейност производство и търговия на мебели от масивна дървесина и плоскости, предназначени предимно за износ, както и на аксесоари и подаръци за дома, хотела и градината, които са предназначени за вътрешния пазар. Поставени са следните въпроси:
През 2006 г. „====с“ ЕООД – регистрирано по ЗДДС лице. е получила аванс за бъдещ износ на мебели към Великобритания, като през същата година е извършен износ за част от платения аванс. През 2007 година предстои извършване на последващи доставки към Великобритания. Въпросът е как следва да документират доставките, за които е платено авансово през 2006 година, като фактурите за авансовите плащания са отразени в Дневниците за продажби и СД през 2006 година.
2.Как се документира авансово плащане през 2007 год. във връзка с ВОД, като във връзка с това плащане ще се осъществят няколко доставки.
Предвидтака изложената фактическаобстановка исъобразявайкиотносимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище: По първи въпрос:
По така визираната фактическа обстановка е налице вътреобщностна доставка на стоки към лице, регистрирано по ДДС в друга държава – членка-Великобритания. като е платено авансово за тази доставка преди 01.01.2007 г. За авансово преведената сума е издадена фактура от българския доставчик на стоките, който е отразил същата в Дневника за продажби и СД за данъчен период – месец октомври 2006 година.
Съгласно чл.54, ал.1,т. 1 от отменения Закон за данъка върху добавената стойност, износът на стоки е облагаема доставка със ставка на данъка нула на сто.
По смисъла на Параграф 20, ал.1 на ПЗР на ППЗДДС, когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, за която с новия закон е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по реда на чл.69, ал.2 от същия, и данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
Следователно, в случая на доставка, данъчното събитие за която настъпва след влизането в сила на новия Закон за данъка върху добавената стойност, и за която е платено авансово преди края на 2006 година, считаме, че към момента на прехвърлянето на собствеността върху стоката или нейното фактическо предоставяне в хипотезата на чл.6, ал.2 от материалния закон, регистрираното по същия закон лице – доставчик, следва да
издаде фактура в която да посочи целия размер на данъчната основа за съответната доставка, като сумата, преведена авансово следва да се приспадне от дължимата такава за съответната доставка. По втори въпрос:
По смисъла на чл. 113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка па стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон. Фактурата следва да се издаде задължително не по – късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане не по – късно от пет дни от датата на получаване на плащането. Съгласно разпоредбите на чл.113, ал.5 от закона, при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по – късно от 15 – то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл.51, ал.1 от Закона.
Предвид гореизложеното, в случая на авансово плащане по вътреобщностна доставка, получено след влизането в сила на новия ЗДДС, за доставчика не е налице задължение към датата на получаване на плащането да издаде данъчен документ -фактура, съгласно чл.113, ал.5 от закона. Когато настъпи датата на данъчното събитие за съответната вътреобщностна доставка, доставчикът следва да издаде данъчен документ. в който да посочи цялата данъчна основа на доставката. В този случай, от общата дължима сума от получателя по доставката ще се приспадне вече платеният аванс.
В случаите, в които получателят по доставката изисква издаването на данъчен документ за авансово преведената сума във връзка с бъдещи вътреобщностни доставки по чл.7, ал.1 от ЗДДС и лицето – доставчик издаде данъчен документ, считаме, че е налице облагаема доставка със ставка на данъка – нула на ето, поради което в издадената за авансовото плащане фактура ще е посочен размер на данъка – нула на сто. Предвид чл.25. ал.6 от ЗДДС, данъкът не е изискуем на датата на авансовото плащане във връзка с вътреобщностна доставка, то издадената фактура за полученото авансово плащане не следва да се отразява в Дневника за продажби и СД по ЗДДС за съответния данъчен период през който е издадена във връзка с разпоредбите на чл.124, ал.З от същия закон. Данъкът по това авансово плащане не е изискуем на датата на която е получено от доставчика, съгласно чл.51, ал.З от ЗДДС.
Данъкът при вътреобщностна доставка става изискуем на петнадесетия ден на
месеца, следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие за съответната
доставка, освен ако фактурата с издадена преди тази дата. В случая, когато е издадена
фактура по повод на полученото авансово плащане, данъкът не е изискуем на датата на
издаване на данъчния документ – фактурата за полученото авансово плащане. В
последствие, на датата на данъчното събитие за вътреобщностната доставка в хипотезата
на чл.51, ал! от ЗДДС, в издадената за това фактура, ще следва да се посочи данъчната
основа на вътреобщностната доставка, като се приспадне платения за това а^анс. В
съответния данъчен период през който данъкът за ВОД ще стане изискуем, в Дневника за
продажби и СД ще се посочат и двете фактури – тази, издадена за авансовото плащане, и
тази. която е издадена по повод на настъпилото данъчно събитие.
//

Оценете статията

Вашият коментар