право на ползване отстъпка от 5% на лица подали годишна данъчна декларация /ГДД/ по електронен път, при подадена коригираща декларация на основание ДОПК и последвало изменение на общата годишна данъчн

1_20-02-187/04.06.2008 г.
ЗДДФЛ,Чл.48; 53, ал.1 и 3 от ЗДДФЛ
ДОПК,Чл.103, ал.1; 105; 175, ал.1 от ДОПК
Относно: право на ползване отстъпка от 5% на лица подали годишна данъчна декларация /ГДД/ по електронен път, при подадена коригираща декларация на основание ДОПК и последвало изменение на общата годишна данъчна основа /ОГДО/, респективно на данъка върху ОГДО.
Уважаема г-жо ,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ , Дирекция „ОУИ” гр.Бургас изразява следното становище:
Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, на 30.04.2008 г.,данъчно задължено лице /ДЗЛ/ е подало ГДД за 2007 г. по електронен път и в същия срок е внесло данъка за внасяне по ГДД в размер на 35000 лв., след ползване на 5% отстъпка съгласно чл.53, ал.3 от ЗДДФЛ. Подадената ГДД е непълна и съгласно подаденото заявление и обяснение от самото ДЗЛ, в декларацията е попълнено само Приложение №3а – доходи от друга стопанска дейност от източник в чужбина и поради липса на физическо време не е попълнена Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2007 г. и Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа за 2007 г.Въпросите Ви са свързани с:
1.Приложимостта на чл.53, ал.3 от ЗДДФЛ спрямо подадена коригираща декларация на основание чл.103, ал.1 от ДОПК?
2.Ако лицето е внесло в срока по чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ изчисления данък върху ОГДО по първоначално подадената по електронен път ГДД, то как следва да се процедира, ако формираното ново годишно данъчно задължение по чл.48 от ЗДДФЛ е в посока намаление, респективно увеличение?
По първият въпрос:
Съгласно чл.53, ал.3 от ЗДДФЛ, лицата, които подадат ГДД в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за внасяне по ГДД, при условие че не са приложили ал.2 от същия член на закона.
В разпоредбата на чл.103, ал.1 от ДОПК е посочено, че при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването и или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларациите или информация, извън случаите по чл.101, ал.4 и чл.102, ал.4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Съответно, отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация, като подаването на новата декларация, извършено в срока по ал.1, ползва подателя, независимо от чл.104, ал.3 от ДОПК. Следователно, във вашият случай, при спазване на 14 – дневния срок от ДЗЛ, подадената нова декларация, няма да се смята за неподадена.
Видно от посочените по-горе разпоредби, за да е налице ползването на отстъпката от 5 на сто е необходимо комулативно наличие на следните елементи: подадена ГДД по електронен път, спазен срок за подаване на ГДД и внесен данък по ГДД в същият срок.
По втория въпрос:
Съгласно чл.105 от ДОПК, задълженията по декларация, по които задълженото лице само изчислява основата и дължимия данък и/или задължителни осигурителни вноски, се внасят в сроковете, определени в съответния закон – в случая срокът е до 30.04.2008 г., съгласно чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ.
Когато в декларацията по чл.105 се установят несъответствия, които засягат основата за данъчното облагане или за изчисляването на задължителните осигурителни вноски или размера на задължението, които не са отстранени по реда на чл.103, органът по приходите издава акт за установяване на задължението, с който се коригира декларацията – чл.106 от ДОПК. Следователно,акт за установяване на задължението във вашият случай ще се издаде, когато ДЗЛ е поканено в срока по чл.103, ал.1 от ДОПК да отстрани несъответствията, но не ги е отстранило или това е направено извън 14-дневния срок.
Съгласно чл.175, ал.1 от ДОПК, за неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в съответния закон.
Предвид факта, че лихвата е акцесорно задължение и следва главното задължение, ако задължението е в посока увеличение, за разликата между декларирания, респективно платен в срок данък и неплатения в срока – 30.04.2008 г. размер на коригирания дължим данъка, следват лихви за просрочие. Съответно, ДЗЛ ще ползва отстъпката от 5 на сто само върху внесената в срок част от данъка.
Когато задължението е в посока намаление, отстъпката от 5 на сто ще се ползва само върху определения в по-малък размер коригиран дължим данък, поради факта, че във вашият случай изискванията в разпоредбата на чл.53, ал.3 от ЗДДФЛ са спазени от ДЗЛ. За надвнесения данък може да се приложат разпоредбата на чл.128 и чл.129 от ДОПК.
ДИРЕКТОР „ОУИ” – БУРГАС:……………….
/ Р. ДУЛЕВА /’

Оценете статията

Вашият коментар