ЗДДС, чл.69

1_20-02-164/28.05.2009 г.
Чл. 69 ЗДДС
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ……., изразяваме следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка, в хода на ревизия се установява, че през 2005 г. физически лица закупуват УПИ. През 2008 г. от съответната община е издадено разрешение за строеж върху посоченото УПИ на името на лицата. По-късно през година, физическите лица сключват Договор за заем за послужване с търговско дружество. Предмет на договора е предоставяне на недвижим имот за временно и безвъзмездно ползване, като изрично е посочено, че дадения в заем имот ще се ползва за строителство на промишлено помещение. Обект на договора е описаното по-горе УПИ.
Въпросът, който се поставя е следва ли на ревизираното търговско дружество да се признае правото на данъчен кредит във връзка с осъщественото строителство.
Съгласно чл.243 от ЗЗД с договора за заем за послужване заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползуване, а заемателят се задължава да я върне. Определението разкрива, че в основата на взаимооотношенията по договора за послужване е предоставянето на конкретна непотребима вещ за ползване и това става без да има насрещна престация. Видно от договора волята на страните по правоотношението е било безвъзмездното предоставяне за ползване на земя. Изрична клауза от съглашението предвижда, че заемателят ще използва недвижимия имот за строителство на помещение за производство на стока. Предвид това, че заемодателите разполагат с издадено разрешително за строеж и изрично са дали своето съгласие да се строи в собствения им терен, считаме, че сключения между страните договор съдържа два отделни договора – заем за послужване и договор за извършване на строителна услуга, които два договора са взаимно свързани и зависими.
Съгласно чл.92 от ЗС собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. При условие, че липсват документи от които да е видно, че собствениците на земята са отстъпили на заемателя правото да построи сграда върху тяхната земя и да стане собственик на постройката, следва да се приеме, че изградената постройка е собственост на заемодателите. Фактът, че не е предвидено заплащане на това осъществено строителство, обосновава наличието на безвъзмездна доставка на услуга по строителство, извършена от търговското дружество. Съгласно разпоредбата на чл.9 ал.3 т.2 от ЗДДС безвъзмездното предоставяне на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или на трети лица се счита за възмездна.За получените от дружеството стоки и услуги свързани със строителството, считаме, че във връзка с чл. 68 и 69от ЗДДС ще е налице право на приспадане на данъчен кредит. В същото време за извършените от лицето доставки на услуги по чл.9 ал.3 т.2 отЗДДС ще са приложими общите разпоредби на същия по отношение определяне на данъчното събитие и данъчната основа на доставките.
На основание чл.3 и 5 от ДОПК при осъществяване на административното производство органите по приходи са длъжни да установят, включително и по своя инициатива, всички факти и обстоятелства от значение правата и задълженията на ревизираното лице като ползват реда и средствата, предвидени в ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар